D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_48_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Odray Coelestin hatvani prépost maga szerkesztette villamos órája
B e s o r o l á s i   c í m : Odray Coelestin hatvani prépost maga szerkesztette villamos órája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 46. sz. (1910. november 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos óra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Odray Coelestin hatvani prépost maga szerkesztette villamos órája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az óra villamos áram útján összeköttetésben van az egész házzal s így a mi az órában történik, a látványosságok kivételével, átvihető a lakás bármely helyiségébe. Az óra ütést, a reggeli harangozást nyáron ötkor, télen hatkor, a délit 12-kor, az estit nyáron nyolczkor, télen hétkor bárhová át lehet vezetni, úgyszintén az ébresztőt, a mely akár perez szerint ébreszt. Ha az ébresztő öt óra 17 perczre van beigazítva, az ébresztő az illető szobában meggyujtja a villanyos lámpákat, megszólaltatja az ébresztő csengőt, a mely többé aludni nem hagy, mert a perczeket mindig egy ütéssel jelzi, az órákat minden negyedkor üti s azután két perczre megint ismétli. De van egy ébresztő ágy is, a mely az elutazni készülő vendéget lesülyeszti s ágyban maradni nem hagyja, sőt az álomkóros vendéget ellenkezés esetén vízzel is lefecskendezi. Az óra ellenőrzi az egész házat vagy folytonosan, vagy pedig bizonyos időszakokban, pl. este tíztől reggel hatig a nélkül, hogy bármihez kellene nyúlni, akár egész éven át is. Az óra egy másodpercz két ezredrészig megmutatja az időt. Minden perczet, vagy tetszés szerint 5, 10, 15, 30 perczet vagy egy óra lefolyását egy ütéssel vagy zenedarabbal jelez. Az óraütéseket bármelyik szobában a villamos lámpákon jelzi.
Van rajta kém-szerkezet is, a mely ellenőrzi, ki mikor jött be a szobába, meddig volt ott és az illetőt le is fényképezi.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. november .13)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1214x1788 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna