D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_37_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent szikla a jeruzsálemi Omár-mecsetben
B e s o r o l á s i   c í m : Szent szikla a jeruzsálemi Omár-mecsetben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 21. sz. (1911. május 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szent hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mecset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jeruzsálem
G e o N a m e s I d : 281184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent szikla a jeruzsálemi Omár-mecsetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A megszentségtelenített Omár-mecset a Jozafat völgye fölött, a Moriah-hegy ama terü­letén emelkedik, melyet az arabok "Harames Serif"-nek neveznek. Itt állott hajdan Salamon király temploma, melyet Titus római császár leromboltatott, hogy helyébe Jupiter templomát emeltesse. Néhány század múlva ez is eltűnik és a romokon fölépül Szent Heléna temploma. De a hetedik században az arabok kezébe kerül a sokat szenvedett város és Omár kalifa a Heléna-templomnak nem kegyelmez. Milyen volt a zsidók, rómaiak és az első keresztények temploma, arról keveset tudunk, különösen a két utóbbiról nincs bővebb följegyzés. De építészeti szempontból még Salamon temploma sem lehetett különb az Omár-mecsetnél, mely az ódon, boltíves és erkélyes falakkal övezett, mintegy negyven holdnyi térség közepén márványkoczkákból alkotott kétméteres óriási piedesztálon emelkedik. A nyolczszögletű, kecses és minden vonalában harmonikus épület az arab építészet egyik gyöngye. Kupolájának elegáncziája hasonlíthatatlan, valamint bámulatra méltók a falak zöld mozaik-, szines faiencze- és faragott fa-diszítései, úgyszintén az ezernyi apró szines üvegekből legfinomabb szinérzékkel öszszeállított üvegtáblák, melyeken át megtompítva, de csodás ragyogással ömlik be a napfény. A hatást rendkívül növeli a mecset kö­zepén emelkedő, faragott fakorláttal körülvett komor sziklatömb : A "Szakrah". "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. május 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Omar mecsetje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Omar mecsetje Jeruzsálemben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1681x1295 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna