D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0961_1085_pix_Oldal_04_kep_0002c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vályi János, elhunyt eperjesi gör. kath. püspök
B e s o r o l á s i   c í m : Vályi János, elhunyt eperjesi gör. kath. püspök
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Veres
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-12-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 48. sz. (1911. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vályi János (1837-1911)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görög katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vályi János, elhunyt eperjesi gör. kath. püspök.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vályi János (Ó-Vencsellő, 1837. szeptember 22. - Eperjes, 1911. november 9.) eperjesi görög katolikus püspök.
1865. október 26-án szentelték pappá, majd a bécsi Augustineumba küldték, felsőbb hittudományi kiképeztetésre, ahonnan teológiai doktori koszorúval tért vissza. Három hónapnyi sátoraljaújhelyi segédlelkészkedés után, 1869-ben az ungvári papnevelőben tanulmányi felügyelő, majd 1870-ben az ungvári líceumban az egyházjog és történelem tanára lett és egyúttal a Munkács megyei papfi-árvaintézet igazgatója és még ez évben pápai tiszteletbeli káplán, 1873-ban szentszéki tanácsos, 1878-ban tiszteletbeli kanonok, 1822. október 11-én eperjesi püspök, 1892-ben pedig pápai főpap.
1886-ban papnövendékeinek díszes szemináriumot építtetett. 1895-ben a tanítóképző intézet alaptőkéjét 25 ezer forinttal gyarapította, és nevéhez a későbbiekben is számos jótékony célú adakozás fűződik. 1896. június 6-án megkapta a Lipót-rend középkeresztjét is, valamint valóságos titkos belső tanácsosi kinevezést is nyert.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vályi János
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vályi János eperjesi görög kath. püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 778x1041 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna