D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 837_955_pix_Oldal_43_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Sarkanytú", Gábor Andor és Liptai Imre drámája a Nemzeti Színházban
B e s o r o l á s i   c í m : "Sarkanytú", Gábor Andor és Liptai Imre drámája a Nemzeti Színházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rácz György (Pethes), Karolin (Rákosi Szidi) és Elza (Várady Aranka) az első felvonásban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Gábor
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1884-1953
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Liptai
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lindenberg Imre
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1876-1927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 46. sz. (1912. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházi előadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pethes Imre (1864-1924)
V I A F I d : 265836584
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rákosi Szidi (1852-1935)
V I A F I d : 276782593
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Váradi Aranka (1886-1966)
V I A F I d : 121488966
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1912
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Sarkanytú", Gábor Andor és Liptai Imre drámája a Nemzeti Színházban. - Jelfy Gyula fölvételei.
Rácz György (Pethes), Karolin (Rákosi Szidi) és Elza (Várady Aranka) az első felvonásban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "I. felvonás. Rácz György huszárfőhadnagy egy romantikus galoppal otthagya a katonaságot. Egy bóditó levegőjű bálon beleszeretett Elzába. Hozomány hiányában a főhadnagy elhatározza, hogy civil pályára lép. Lovait eladja, kölcsönt vesz föl és az igy szerzett pénzből megteremti családi tűzhelyét. Munkát vállal egy vasúti hivatalban. De már házassága első évében érzi, hogy nem a civil életre való. Otthonában a gond és civódás jelentkezik. Ugylátszik mindenki elhagyta, csak Klein nevű hivataltársa ragaszkodik hozzá, aki rajong a huszárért és lelkesedésében Rácz munkáját is elvégzi, mialatt Rácz és Elza a gondokkal vert szivek keserűségével kerülnek szembe.
II. felvonás. A huszár a civil társadalomban is megmaradt katonának, snajdig, de tehetetlen. A hivatalban gyötrelmeket szenved. Egyideig megadássat tűri, de amikor túlságosan sok ostorcsapás hull reá, kitör, összevesz feljebbvalóival, apósával, gyenge existenciája összeomlik, tűzhelye megsemmisül, de a szerelem még tovább él. Elza és György a nyomorúságban is együtt maradnak.
III. felvonás. Rácz kis fia diftiritiszbe esett. A volt huszárfőhadnagy cimszalagokat ir. Rácz érzi, hogy szerelmét nem vonszolhatja tovább a kálváriáján. Be fog telyesedni a rideg biró szava, hogy Elzának vissza kell térnie atyjához. De előbb a gyermek gyógyuljon meg. Megtört szivvelö állanak a regényből az életbe zuhant szereplők a kis fiu betegszobája mellett. Rácz ekkor talán utoljára kerül össze a huszárélet egyik szimbólumával: a pezsgővel iszik és belelát kettétört életének egész tragédiájába. Gyötrelmes mámorba jut és akkor éri a szivét az utolsó döfés, meghal a gyermeke, a romantika és illuzrók romján György és Elza zokogva kerülnek egymásra."
(Forrás: https://epa.oszk.hu/02300/02343/00001/pdf/EPA02343_szinhazi_elet_1912_01.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A "Sarkanytú", Gábor Andor és Liptai Imre drámája a Nemzeti Színházban: Elseje van. Hivatali jelenet a második felvonásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2620x1808 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna