D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_49_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Földhitelintézet alapítói és szervezői
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Földhitelintézet alapítói és szervezői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Dessewffy Aurél a Magyar Földhitelintézet jelenlegi elnöke
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 11. sz. (1913. március 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Dessewffy Aurél (1846-1928)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Földhitelintézet alapítói és szervezői.
Gróf Dessewffy Aurél a Magyar Földhitelintézet jelenlegi elnöke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Dessewffy Aurél gróf 1846. január 16-án született Bűd Szentmihályon, amely a mai Tiszavasvári város egyik része. Apja Gróf Dessewffy Emil, az MTA tiszteletbeli tagja, majd elnöke, anyja pedig Báró Wenckheim Paulina volt.
1874. és 1883. között országgyűlési képviselő volt a Tiszalöki kerület képviselőjeként. 1883. után a Tisza-kormány ellenzékéhez, Apponyi Albert pártjához csatlakozott.
1884-ben a Magyar Földhitelintézet elnökévé választották, amely tisztségről csak halála évében mondott le előrehaladott korára való tekintettel.
1887-ben a Pozsony vármegyéhez tartozó Szentjánosi kerület küldte képviselőjeként a parlamentbe. 1906 májusában a király a főrendiház elnökévé nevezte Őt ki. Erről a tisztségéről 1910-ben mondott le és visszavonult a politikától.
Az életre keltett agrármozgalom juttatta őt 1891-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöki, majd elnöki székébe is.
Elnökké választását követően átvette a Dohánytermelés Bizottság irányítását.
Az OMGE elnökségéről 1908-ban lemondott, az egyesület elévülhetetlen hálájának jeleként örökös tiszteletbeli tagjává választotta.
A Dohánytermelési Bizottság elnöki posztját 1923-ig töltötte be.
Az 1916. évi koronázás alkalmából országbíróvá nevezte ki a király.
1928. március 28-án életének 83. évében, türelemmel viselt hosszú szenvedés után halt meg Budapesten.
(Forrás: http://madosz.hu/remembrance/view?id=26)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Dessewffy Aurél
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dessewffy Aurél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1239x1776 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna