D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0345_0464_pix_Oldal_24_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Főuri uj házaspárok
B e s o r o l á s i   c í m : Főuri uj házaspárok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Báró Fiáth Miklós és neje báró Fiáth Ilike
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 20. sz. (1913. május 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fiáth Miklós (1879-1947)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fiáth Ilona (1883-1962)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913. április 19.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Főuri uj házaspárok.
Báró Fiáth Miklós és neje báró Fiáth Ilike.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. eörményesi és káránsebesi báró Fiáth Miklós Mária Ferenc Norbert Farkas (Aka, 1879. december 6. - Budapest, 1947. november 28.) politikus, az állam- és jogtudományok doktora, a Fiáth család tagja.
Általános- és középiskolai tanulmányai befejeztével a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre került, ahol 1904-ben állam- és jogtudományokból doktorált. Ezután mintegy két éven át Veszprém vármegye tiszteletbeli aljegyzője, majd főispáni titkára 1909-ig. Ebben az időben házasodott meg, saját elsőfokú unokatestvérét, báró Fiáth Ilonát (1883-1962) vette feleségül, de gyermekeik nem születtek. A főispáni titkárságból az Osztrák-Magyar Monarchia, később az önálló Magyarország Belügyminisztériumába került, ahol a Kivándorlási Osztály vezetője volt 1909 és 1934 között. Innen néhány hónapra átkerült a Közigazgatási és Rendészeti Osztályra, majd a Vármegyei és Községi Osztályt vezette kilenc éven keresztül. 1931-től az örökösjogú főrendiházi családok felsőházi képviselőjükké választották, 1944-ig volt felsőházi tag.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Főuri uj házaspárok: Gróf Batthyány Tamás és neje, Keglevich Ilona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1608x1126 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna