D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0582_0704_pix_Oldal_22_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pápa katonái
B e s o r o l á s i   c í m : Pápa katonái
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A svájczi gárda
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-05-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 32. sz. (1913. augusztus 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres őrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pápa katonái.
A svájczi gárda.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A híres svájczi gárda már megvolt V. Miklós pápa idejében, 1448-ban is, de mai szervezetében II. Gyula pápa (Rovere) létesítette a svájcziak gárdáját, néhány esztendővel 1500 után. II. Gyula pápa rendeletére ugyanis Herstenstein Péter kanonok megjelent 1505 szept. 9-én a zürichi szövetségtanács ülésén azzal a kérelemmel, hogy kétezer svájczi alabárdost toborozhasson a szentatya védelmére. A kérést teljesítették és a szövetségtanács erre nézve szerződést is kötött II. Gyulával, a minek megtörténte után a luzerni Silimenn Gáspár vezetése alatt elindult Rómába a kétezer alabárdos: a svájczi gárda első serege, a kiket az a megtisztelés ért, hogy öltözetüket, az akkori luzerni divat nyomán, a régi svájczi zsoldosok sisakos, alabárdos hadi felszerelését stilizálva, Michel Angelo tervezte.
Több mint félezredéves tehát már a pápa híres svájczi gárdája, a melybe még most is csak a svájczi kantonokból toborozzák a legénységet épenígy, mint a hogy a tisztikar is kizárólag svájcziakból kerül ki. Áll pedig ma a svájczi gárda - a melyet 1870 óta az olasz kormány mint a pápai palota testőrségét meghagyott régi formájában és szervezetében - áll összesen százhuszonhárom emberből, még pedig 112 katonából és 11 tisztből, a kik közül a parancsnok ezredesi rangot visel. A tisztikar még a következőkből áll: egy alezredes, egy őrnagy, két kapitány és hat hadnagy. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1913. augusztus 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pápa katonái: A nemesi gárda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1350x1288 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna