D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0092.jpg
C Í M 
F ő c í m : Juno
B e s o r o l á s i   c í m : Juno
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Züllich Rudolftól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Züllich
U t ó n é v : Rudolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Czélkuti Czédula
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1890
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Mitológiák
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mitológiai ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római mitológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : istennő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1846
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Juno
Züllich Rudolftól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Czélkuti Rudolf (eredetileg Züllich Rudolf, külföldön továbbra is Rudolf Züllich) magyar klasszicista szobrász. A bécsi képzőművészeti akadémián folytatott tanulmányai után 1840-től másfél évtizedig Rómában élt. 1846-ban megmintázta Júnót. Pártfogója, Döbrentei Gábor javaslatára a Nemzeti Szoboregylet ugyanebben az évben megbízta a Hunyadi János-emlékszobor modelljének elkészítésével. Tomori Anasztáz megrendelésére a Nemzeti Színház elé mintázott Katona József-szobrát (1859) később átvitték a színház udvarába. 1881-ben felajánlották Kecskemétnek ezt a szobrát, ahol először a Műkertben állították fel. Kisfaludy Sándort ábrázoló balatonfüredi emlékszobrát (1860) pedig, amelyet Jókai Mór is hevesen bírált, beolvasztották. Művészi kudarcai miatt 1861-ben Párizsba költözött. Párizsból, Szicíliába, végül Egyiptomba utazott, s itt is halt meg 1890-ben. Junó című márványszobra (1846), amelyet Rómából küldött haza, illetve Vörösmarty Mihályt (1856) és Kisfaludy Sándort (1857) ábrázoló bronz mellszobrai a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében találhatók. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy S. régi szobra Balatonfüreden : Züllichtől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1045x1830 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn