D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 201_300_Oldal_25_kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vágvölgyi árvíz
B e s o r o l á s i   c í m : Vágvölgyi árvíz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A megrongált vasúti töltés Isztebnik mellett
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Pattantyús
U t ó n é v : A.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 27. sz. (1894. július 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : töltés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Vág-völgy
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vágvölgyi árvíz. - Dr. Pattantyus A. fényképei.
A megrongált vasúti töltés Isztebnik mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy másik képünk azt a vasúti szakadást mutatja, mely Trencsén és Isztebnik között az u. n. Kosztolna megállóhely közelében történt, a hol a viz szintén elvitt egy kis áteresz vashidat a két hídfővel egyetemben. A viznek ereje itt oly nagy volt, hogy az egész vasszerkezetet vagy 70 lépésnyire elsodorta.
Látható a képen a víz rombolása a vasút-testen és érdekesen vannak csoportosítva a munkások a mérnökökkel együtt. A belügyminisztertől jobbra látható Szalavszky főispán és Zmertich István országgyűlési képviselő, balján pedig Rudnay főispán, vele egy sorban dr. Némethi miniszteri segédtitkár, annak háta megett Pápay segédfogalmazó, tőle jobbra Jörg vasúti felügyelő, Pápay háta megett pedig Fendt vasúti felügyelő és ennek háta megett Péchy József földmivelési minisztériumi segédtitkár. A képen a jelen voltak közül hiányoznak Turóczy főispán és Lipthay miniszteri tanácsos, mert ők valamivel kijebb állottak, mikor a felvétel történt. A képen látható a vasúti hajtány és azan vonatnak első ütközője, a melyen a belügyminiszter érkezett. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. julius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Pattantyus A.: A vágvölgyi árvíz: A megrongált vasúti töltés Tepla mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2181x1377 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna