D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_28_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szilágyi Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Szilágyi Lajos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 40. sz. (1894. október 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Kortárs komolyzene
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szilágyi Lajos
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : gazdasági vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Állami Operaház (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szilágyi Lajos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "SZILÁGYI LAJOS. AZ operaház mostani gazdasági főnöke és műszaki tanácsosa, fia Szilágyi Virgilnek, a hatvanas évek országos hirü publiczistájának. Mint királyi főmérnök Ybl Miklós oldala mellett már tevékeny részt vett az operaház építési bizottságában, s mikor a fényes palota rendeltetésének átadatott, az építési bizottságban szerzett érdemeiért ő felsége a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Azóta állandóan tagja az operaháznak, melynek gazdasági és műszaki ügyei az ő gondjaira vannak bizva. Lelkiösmeretessége, kötelességtudása szinte közmondásossá vált az intézetnél. A művészet izgalmas világában ő képviseli a reális valóságot; ébersége és finom tapintata nem egyszer hidalt át súlyos válságokat. Néhány év óta gyöngédebb szálak is fűzik őt az operaházhoz. Ugyanis két év óta férje az intézet egyik bájos művésznőjének, Sz. Bárdossy Ilona asszonynak. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stesser József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 976x1386 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna