D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_81_kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pánczélos szoba
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 46. sz. (1894. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : pénzintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : páncélszekrény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya.
Pánczélos szoba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Pesti magyar kereskedelmi bank központi épületének földszintjén, a többi hivatalos helyiségektől elkülönítve egy terem safe deposits saját zár alatti letéti magán pénztárak czímével úgy van berendezve, hogy ott bárki egy vagy több saját szekrényfiókot bérelhet. E teremnek csak a lépcsőházból, tehát nem közvetlenül az útczáról, van a bejárata. A látogató egy nehéz vasrács-ajtón át a feleknek fentartatott előcsarnokba lép, mely ajtót bizonyos jelre csak belülről nyithat ki a bank egyik kirendelt tisztviselője. Ezen előcsarnok úgy van berendezve, hogy a felek abban értékpapírjaikat kezelhetik, szelvényeiket levághatják, kisorolásokat rovancsolhatnak, stb. Oly felek részére, kik az afféle dolgot teljesen elkülönítve kívánják elvégezni, ezen felül több külön elzárható fülke (box) van fentartva. Az előcsarnokban sorsolási jegyzékek és hírlapok állnak a közönség használatára.
A magán letétekre (safe deposita) szolgáló helyiség maga (tresor) 6*90 méter hosszú, 4*10 méter széles, 3*30 méter magas, a banképület földszintjén van és más pénztári helyiségek által vétetik körül. Ezen helyiség padlója, boltozott mennyezete és minden oldalfala erős pánczél-sinekből készült sűrű hálózattal van bevonva, melyre ismét keményített nehéz aczél pánczél-lemezek vannak erősítve; az egész helyiség tehát minden oldalról aczél-pánczéllal van körülvéve, úgy, hogy abba betörni emberi előrelátás szerint egyáltalában nem lehet.
A trésor, melyben a magán-letét-szekrények (safe deposits) foglaltatnak, kovácsolt vasból készült számozott rekeszeket (fiókokat) tartalmaz, és szintén villámmal van kivilágítva; a rekeszek száma a szükséghez képest szaporítható. Minden egyes rekeszben elzárható bádogszekrény van beillesztve. Az egyes rekeszek pánczél-ajtaja kombinált kettős zárral bír, mely csakis az illető fél és a bank kulcsának együttes alkalmazásával nyitható ki.
A rekeszekben elhelyezett szekrények kivétel nélkül 600 mm. mélyek és 280 mm. szélesek, csakis magasságuk váltakozik 150 mm., és 300 mm. közt, úgy, hogy azokba nem csak ékszereket és más értéktárgyakat, hanem értékpapírokat is kényelmesen el lehet helyezni, melyutóbbiakra nézve a nálunk forgalomban levő czimletek nagysága vétetett tekintetbe. Minden egyes rekesznek egészen külön saját zára van, melybe más rekesz kulcsa egyáltalában nem illik be ; ennél fogva idegen rekesz, felnyitása még elnézésből sem lehetséges; egyébiránt ezt az ellenőrző tisztviselő is megakadályoztatná. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. november 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank safe deposits osztálya : Elzárható fülkék az értékek kezelésére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna