D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_500_Oldal_34_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pohárköszöntés a badnjak fölött karácsony estéjén Dalmácziában
B e s o r o l á s i   c í m : Pohárköszöntés a badnjak fölött karácsony estéjén Dalmácziában
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Ottenfeld
U t ó n é v : Rudolf Otto von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1913
V I A F I d : 57515350
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 51. sz. (1894. december 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karácsony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karácsonyi szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóbeszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dalmácia
G e o N a m e s I d : 3435334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pohárköszöntés a badnjak fölött karácsony estéjén Dalmácziában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Karácsony estéjén az apró népség egy nagyobb fajta tuskót czipel be a szobába, ebből lesz a badnjak, melyet babér-, olaj ós rozmaringágacskákkal díszítenek. A ház kapuját és a szent képeket is babérlevelekkel ékesítik s mindent szépen összetakarítanak. Egész nap böjtölnek; este a háznép összegyülekezik az olvasó imádkozására. Asztalhoz ülés előtt a gazda a badnjak nevű karácsonyi tuskót a tűzhelyre teszi. Meg koszorúzott végével a tűzhöz igazítja, szentelt vizet, búzát s bort hint rá, tömjénnel megfüstöli s aztán a következő pohárköszöntőt mondja: "Az Isten nevében s jókor legyen mondva ! Szerencsénkre viradjon e nap mindenkoron, s jó egészségben találjon bennünket Krisztus Urunk dicsőséges születése! Add, oh édes Istenünk, hogy még sok éven át és jó termés mellett örvendezzünk ez ünnepnek, házi békében és szeretetben, olaj- és babérgalyakkal díszesen, mint ez a tuskó itt, mindenek előtt pedig az Isten kegyelmében! Jóságos Isten! oltalmazd ennek a háznak az ifjait, tartsd meg öregeit, hogy még sokáig intézzék e ház ügyeit, ehhez hasonló jámbor cselekedeteket müveljenek, Téged, oh Isten, dicsérjenek és lelküket bűnökkel be ne szennyezzék!" E szavakra mindnyájan "Amen"-t mondanak. A gazda poharát rá köszönti az egész háznépre, mit azok sorba viszonoznak. Künn lövés hallatszik, s csakhamar házról házra fölhangzó üdvlövések durrogása s az egymást köszöntő szomszédok és jó barátok ujjongása veri föl az este csendjét. Csak ekkor ülnek vacsorához, mely után kettenkent dalra kezdenek, s tréfálkozva, játszva és énekelgetve együtt maradnak egész éjfélig, midőn az éjféli misére mennek. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. deczember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: angol karácsony
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karácsony-est Svájczban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2677x1917 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna