D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1920_172_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogyan szedjünk?
B e s o r o l á s i   c í m : Hogyan szedjünk?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Magyar Grafika melléklete
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 1. évf. 8. sz. (1920. október)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomtatvány
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1920
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Példák Kun Mihály "Hogyan szedjünk?" cimü cikksorozatának első közleményéhez.
A Magyar Grafika Melléklete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csupán betűkkel, egyszerű sorokkal is jó hatást, sőt finom előkelőséget érhetünk el, ha azok nagyságát egymáshoz viszonyítva, helyesen járunk el, kidomborítva a lényegest a kevésbbé fontos szürke foltja fölött. Fokozhatjuk a dekoratív hatást egy-egy vonallal vagy díszítő-darabbal. De ügyeljünk arra, hogy a dekorálást tulságba ne vigyük, mert a díszítés nem cél, hanem csak eszköz arra, hogy munkánkban a komoly sorok közé üdeséget, bájt varázsoljon.
...
Abban az esetben, ha a rendelkezésünkre álló szöveg kevesebbet ad, mint kívánatos volna és mégis a papír nagyságához viszonyítva helyesen akarjuk megoldani, akkor a 19. példa szerint papirosunk két szemközti csúcsából átlót huzva, könnyen megállapíthatjuk a keresett kisebb szedésfelületet.
21. példánk saroklevélfej, mely kivitelében finom, csak a rossz helyen alkalmazott záródisz lerontja a hatást, mellette a 22. példa a helyes. 23. példánk cégkártya mása, ennek a szedője már nagyot vétett, mert az amúgy is lebillenő fősor ezen igyekezetét még inkább elősegítette egy súlyos iniciálé alkalmazásával, Ily esetben már csak a szöveg visszabillentésével lehet segíteni, hogy mily eredménnyel, azt látjuk a helyesbített 24. példán. A 25. példánk (meghívó), melyen hiba a felül elhelyezett vignetta súlyos voltában rejlik, bár helyes beállítása elvitathatatlan volna, ha az alsó disz a mellette lévő két sorral elmarad, de igy ugyanaz a rosszindulatu szerepe van, mint az elöbbeni példán lévő iniciálénak, vagy ha a szedője egy vonalba állítja az alsó dísszel, a hatás kedvezőbb lenne, de mivel az első sort nem lehet megszakítani, azt összébb huzzuk és a vignettát beljebb toljuk, miáltal épp annak súlyos volta jön segítségre, hogy alá elhelyezett kis mütyürkén balancirozzon az egész szedéstest, mint a 26. példa mutatja. 27. példánkon a hiba szinte észrevehetetlen. A zárólénia alatti kis gömbön fordul meg az egész. E példát kis Ideig szemlélve, érdekes optikai csalódásba esünk: mintha baloldala lejebb állna, valójában pedig a jobboldala van lejebb, épp a kis gömb befolyása következtében. Ha e kis diszt megfelelő helyre toljuk, megkapjuk a szedés tengelyét s megszűnik a fenti kellemetlen érzés, mit a 28. példán tapasztalhatunk." (Forrás: Magyar Grafika, 1920. október)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hogyan szedjünk? : A Magyar Grafika melléklete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 6
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2307x1082 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna