D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1923_2785_002_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Díszítőanyagaink változatos kihasználása
B e s o r o l á s i   c í m : Díszítőanyagaink változatos kihasználása
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kun
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1957
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 4. évf. 4. sz. (1923. április)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nyomdatechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : formatervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betűszedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1923
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szedéspéldák Kun Mihály Díszítőanyagaink változatos kihasználása című cikkéhez
Tervezte : Kun Mihály, szedték: Topits Béla és Klein Dezső. - Betű: Ohio Kraft. Diszitőanyagok: F.-M. díszek és Senata Rand körzet a Schriftguss A.-G. Dresden cégtől.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A 8. példánk lepkéjének szedése sem rendkívüli feladat. Ugyancsak Fritz Mülle r 90. számú díszítősorozatának egyes darabjaiból állítottuk elő, bár tagad hatatlan, hogy ehhez hasonló alakú szedésekhez bizonyos fokú rajzkészség szükséges. A ritkán szétszórt záródíszek fokozzák azt a hatást, amelyet elérni szándékunkban volt. Színezéssel az első példánkhoz hasonló -de mérsékeltebb - ritmus keresésére törekedtünk. Megemlítésre érdemes még e példánál, hogy a léniák és díszek összeállításánál csak egy szedést készítettünk, melyet fordítva a második színhez is felhasználtunk.
A 9. gyakorlatból vett példán egy expresszionista elgondolású könyvborítékot mutatunk be. Ha nem is tudjuk, hogy ennek az eszperantó verseskönyvnek a címe: "Preter la Vivo" azt jelenti: El az élet mellett, akkor is meg kell ereznünk ezt, minden különösebb agygimnasztika nélkül, egyszerűen a - jelen esetben szedett - ábrázolás szuggesztív ereje által. A költő a fenti címmel bizonyára azt akarja mondani, hogy az élet fény- és árnyoldalait figyelem be nem véve, rohan a maga útján, melyet egyetlen szerelme, a Múzsa kijelölt részére. Vajjon lehet-e ezt az elgondolást egyszerűbben ábrázolni a szedett, tehát kötött anyaggal? Az élet - hisz ez nem fontos a költőnek - halványan van érzékítve (raszter rózsa és tövises ág). Annál inkább vezet az élet melletti elrohanás érzéséhez (amit hangsúlyozni akar a szerző) már formájánál fogva is az előbbit átvágó irányvonal nyugtalan, vibráló, leszakadozó részecskéivel, mely foszlány darabkák nemcsak a nagy sebesség érzetét fokozzák, hanem a költő vak iramában felmorzsolódott lelkének vércseppjeit is sejtetik."
(Forrás: Magyar Grafika, 1923. április)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kun Mihály: Díszítőanyagaink változatos kihasználása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1112x1817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna