Normál kép: 1895_Oldal_404_a.jpg   Méret: 770x580 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_404_a_nagykep.jpg   Méret: 1714x1293 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A király fogadtatása Zágrábban a báni palota előtt.
Jantyik Mátyás rajza.
A báni palota előtti Márk-téren nagy és fényes közönség várta a királyt, ki a díszszázad és bandériumok megszemlélése után gyalog lépdelt szállása felé. Képünk közepe táján a király látható tábornoki ruhában. Ő tőle balra b. Fejárváry Géza honvédelmi miniszter, Poszilovics zágrábi érsek, gróf Khuen-Héderváry horvát bán, mögötte Brankovics karloviczi szerb pátriárkha, odább Drohobeczky kőrösi gör. kath. püspök, a király mögött Dániel Ernő kereskedelmi miniszter, ő rajta innen Lipót Salvator főherczeg, mögötte Klein horvát igazságügyi és Krsnjavi horvát vallás- és közoktatásügyi osztályfőnök, a főhercegtől jobbra pedig báró Bánffy Dezső miniszterelnök, s mögötte Sztankovics horvát belügyi osztályfőnök alakjai ismerhetők föl.

Ismertető szöveg: A zágrábi királylátogatás.
Rég látott oly fényes napokat a horvátok fővárosa, mint a király látogatásakor f. é. október hó 14-16 napjain. A látogatást különösen ünneppé tette az a körülmény, hogy Horvátországnak két évtizednél hosszabb idő óta most nyilt először alkalma a koronás királyt hosszabb időre vendégéül fogadhatni és neki az országnak, főleg pedig magának Zágrábnak az utóbbi évtizedekben úgy anyagi, mint szellemi téren tett hatalmas haladását bemutatni. A királylátogatásnak politikai színe is volt, a mennyiben a királyt elkisérte csaknem az egész magyar kormány, s előlegesen az volt az általános várakozás, hogy ez ünnepnapok még bensőbbé fogják tenni az anyaország és társországai közötti viszonyt. Sajnos, ez a jogos várakozás nem teljesülhetett a zágrábi egyetemi fiatalság azon éretlen tüntetései következtében, a melyek egyfelől kinosan megzavarták a király ottléte alatt uralkodott ünnepies hangúlatot, másfelől a magyar korona országaiban, tehát Horvátországban is törvényesen használt magyar lobogó sulyos megsértésére vezettek és a szép napoknak különben kellemes emlékét a magyarok szivében épen ellenkezőre változtatták.
Lapunk a királylátogatás alkalmából nehány képet mutat be Zágrábról és Zágrábból, rövid visszapillantást vetve egyszersmind a város történeti múltjára. ...
A báni palota előtt megállapodott a diszmenet, mert ebben volt előkészítve a király szállása, s itt történt a második és tulajdonképeni fogadtatás. A Márkus-tér szinte kicsinynek bizonyult a fényes fogadtatásnál hivatalosan és nem hivatalosan jelenlévők összességének befogadására. Ott voltak a magyar kormány tagjai, a fiumei kormányzó, a horvát főbb méltóságok (Eltz gróf, Erdődy Rudolf gr., Radivojevic, a báni tábla volt elnöke), a papság képviselői élén Posilovic érsek, a tábornoki kar Bechtolsheim báró hadtestparancsnok vezetése alatt, az országos képviselők s az összes küldöttségek tagjai teljes számban; udvari méltóságok, titkos tanácsosok, kamarások, asztalnokok, a gör. kel. papság Brankovics patriarkha vezetése alatt, az ág. evang. egyház presbyteriuma, az izraelita hitközség küldöttsége, a szomszédos Zala, Somogy, Baranya, Bács-Bodrog vármegyék, Újvidék, Zombor, Szabadka, Baja városok küldöttségei, Fiume küldöttsége Ciotta polgármester vezetése alatt, a horvát szlavon vármegyék és városok együttes küldöttsége, a délszláv akadémia, az egyetem, a zágrábi kereskedelmi és iparkamara, a horvát-szlavón erdészeti és gazdasági egyesület, az ügyvédi kar, a vöröskereszt-egyesület küldöttsége.
Megérkezéskor a királyt a katonazene a néphimnuszszal fogadta, Ő Felsége a főbb méltóságokat üdvözölvén, végigment a 23-dik gyalogezredből alakított diszszázad arczvonala előtt, fogadta a bosnyák küldöttség üdvözlését, majd végigment a tér túlsó oldalán felállított lovas bandérium s a varasdi polgári gárda arczvonala előtt. A diszszázad és a bandérium elvonulását végignézve, a király aztán lakására ment, a hol kis szünet múlva az összes küldöttségeket fogadta. A horvát és magyar törvényhatóságok ezután báró Bánffy miniszterelnöknél is tisztelegtek.
A király lakásául a bán lakását alakitották át, a mely a palota I. emeletén részint délfelé a régi Szinház-útczába, részint keletre a Márkus­térre néz. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page