Normál kép: 181_280_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg   Méret: 770x526 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 181_280_pix_Oldal_21_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1026x701 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Képek a Kolozsvári Ó-Várból
A Báthory-ház Kolozsvártt.

Ismertető szöveg: Kolozsvár piaczának keleti során a mai Szathmáry-házat hagyományosan Báthory-háznak nevezik. Honnan eredt e hagyomány? - azzal manapság senki sincs tisztában. A közhiedelem az, hogy az valaha (a XVI. század végén) a Báthory fejedelmeké volt, s hogy Báthory Zsigmond annak az ablakából nézte 1594-ben minisztereinek, tanácsurainak lefejeztetését.
Vannak, a kik mindezt kétségbe vonják s azt, tartják, hogy a Báthory-ház legendája egyszerűen br. Jósika Miklós "Abafi" czímü regénye után keletkezett, a ki poetai licentiával ezt a házat, mint fejedelmi házat szerepelteti az 1594. politikai gyilkosság leírásánál.
Nézzük meg, mit mondanak a legújabb történetírók, először is Jakab Elek, Kolozsvár monographusa.
Báthory István erdélyi vajda 1573. tavaszán Kolozsvárra akar jönni s meghagyja a városnak, hogy neki alkalmas szállást készítsenek.
Jakab E. ezt a megjegyzést teszi hozzá: "Ez tanúság arra is, hogy a Báthory-ház későbben, épült. Közgyűlési végzések s 1573-iki számadások igazolják ezt: A fejedelem szállásán levő szolgáknak ajándékba 2 frt 54 p. A fejedelem konyhája megigazításáért és a portásnak 9 frt 25 p. Még van egy közgyűlési végzés 1575. szept. 11-ről, melyben a fejedelem közeledő megérkezése okából a város istállója megigazítását rendelték. Ezek mind, rendelt szállásra, nem saját házra mutatnak" - mondja Jakab Elek.
Az utóbbi következtetésben igazat adunk neki, de hogy az u. n. "Báthory-ház a főtéren későbben épült" volna, annak ellent mondanak a mai Szathmáry-házon Jakab Elek által is közölt 1534., 1534., 1536., 1541. egykorú, kőbemetszett évszámok.
Alább Jakab Elek az 1594. politikai gyilkosság elbeszélésénél ezeket mondja: "A fejedelem gyakran kiment Monostorra a jezsuitákhoz. Ez (t. i. a Monostor) volt az erdélyi fejedelmeknek, midőn Kolozsváratt voltak, szállásul kijelölve." Ez is tévedés, melyet előbbi (Báthory István 1573. és 1575. kolozsvári látogatásáról és rendelt szállásáról szóló) adatai épúgy, mint az alábbiak és az én később felsorolandó bizonyítékaim is megczáfolnak.
Azt mondja J. E. egy féllappal alább: "Az udvari drabantokat a fejedelmi palota környékében (a városban) osztották szét." "A tanácsurak reggel 9 órára a fejedelemhez rendeltettek, hogy őt Kolozsvárról Monostorra misére kövessék." Összegyülekezvén a fejedelemnél, elfogattak s "a fejedelmi házba" (a Szathmáry-ház a főterén) - mondja Jakab Elek - zárattak el." "A kivégzést a kolozsvári piaczon, szemben a fejedelem palotájával, az u. n. Rázsa-ház előtt állított, vérpadon egy szegedi czigány hajtotta végre a kolozsvári bírótól elkért pallossal." "A fejedelem ablakából nézte végig a rettenetes jelenetet."
Jakab Elek tehát azt hiszi, hogy Báthory István fejedelemnek 1573-75-ben még nem volt háza Kolozsvárt (és ez tény is!) s hogy az ú. n. Báthory-ház később épült volna 1575. és 1594. közt (a mi tévedés!), végül hogy ez (a mai Szathmáry-ház) 1594-ben a Báthory Zsigmond fejedelem palotája lett volna (a mi, mint alább látandjuk, szintén téves hiedelem!)
Szilágyi Sándor Erdély történetében a kolozsvári "fejedelmi palotát" emlegeti, de nem mondja, melyik házat érti alatta.
Kővári László Erdély történetében az 1594. politikai gyilkosság elbeszélésénél csupán "fejedelmi szállás"-ról, "fejedelmi lakot" beszél, anélkül, hogy azt közelebbről meghatározná.
Én "Kovacsóczy Farkas" életrajzában szintén csak "fejedelmi szállást" és -"lakot" írtam, nem látván igazolva, hogy a Báthoryaknak Kolozsvárt saját házuk lett volna. Azért mondom, hogy "a város piaczán, a fejedelem szállásával, az ú. n. "Báthoryház"-zal szemben fölállították a vérpadot". stb.
A mostani történetíróktól tehát biztos értesülést nem nyerhetvén: meg kell néznünk, mit mondanak az egykorúak erről a mesés hírű kolozsvári házról? Nekik tudniok kellett, volt-e a Báthory-fejedelmeknek háza Kolozsvárt, avagy nem s ha volt, elárulják talán azt is, melyik volt az?
Az egykorú történetírónak, Szamosközy Istvánnak története 1594-ről elveszett. Aprólékos följegyzései között ezeket mondja: "Báthory Boldizsár (1594.) a fejedelem szállására száll bé az feleségivel, a később lefejezett Kendy Sándor leányával". (IV. k. 37.1.)
A fejedelemnek tehát állandó szállása kellett legyen a városban, ha ínég az ő távollétében is oda szállhat unokabátyja.
Tovább azt mondja: "az urak az alsó házban az fejedelem szállásán voltak fogva". (IV. 42.) Geszti Ferencz adta a tanácsot, hogy "misére menjen a fejedelem és mikor visszajőnek és beszállanak, akkor fogdossa meg az fejedelem őköt (t. i. a halálra kiszemelt tanácsurakat) az szállás előtt". (IV. 44.)
Alább ugyan azt mondja Szamosközy, hogy "vasárnap 8 órakor fogak meg ugyan az fejedelem házában Kendy Sándort, Báthory Boldizsárt, Kovacsóczy Farkast" stb. (IV. 4-b.). De hogy a ház alatt itt nem saját házat kell érteni, hanem inkább (mint azt manapság is mondják így) szobát, mutatja az, hogy ugyanott azt is mondja, hogy "az belső házban (t. i. szobában), az hol az urak valának, fogtatni kezdi az urakat és ezeket rekesztették az deszkás házban. Az mely éjjel fejeket szedték az uraknak, Bocskai Istvánt hozzájuk küldötte Báthory Zsigmond, kihívatta az ajtó eleiben őköt, az mely házban (t. i. szobában) voltak". (IV. 45.) Végűl "az fejedelem szállásáról az ó-várban az toronyban vivék őköt". (IV. 46.)
Szamosközy tehát nem tud a fejedelem házáról, csupán szállásáról. A későbbi Bethlen Farkas is, a ki az egykorú Szamosközy történetét írta át, többnyire "hospitium vajvodae"-t, tehát szintén szállást ír, bár egy ízben ő is doniam vaivodae-t, másutt "palatium vaivodae"-t említ, de közben többször ismét csak hospitium-ot.
Hogy melyik házban lett légyen az a fejedelmi szállás, a hol a tanács-urak elfogattak: az az egykorú történetírók tudósításából nem világlik ki, mindössze annyit tudunk meg tőlük, hogy a város főterén, t. i. piacz-során állott valahol az a ház. Hogy a fejedelem kivégeztetésöket ablakából nézte, azt sem Szamosközy, sem Bethlen nem mondják.
(Forrás: https://epa.oszk.hu/00900/00979/00089/pdf/EM-1897_14_01_017-032.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page