D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_ke_3224.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004788
C Í M 
F ő c í m : A király esküje jelenet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából
B e s o r o l á s i   c í m : Király esküje jelenet Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Walzel
U t ó n é v : Ágost Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1790?-1860?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-10-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : KE 3224
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : Színezett, litografált
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : kép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schodelné Klein Rozália (1811-1854)
V I A F I d : 296407276
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Molnár Leopoldina
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Walzel Ágost Frigyes (1790?-1860?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Havi Mihály (1810-1864)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pecz, Adolph (1819-1879)
V I A F I d : 55341357
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Éder Alojzia
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Udvarhelyi Miklós (1790-1864)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nemzeti Színház (Pest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1844. január 27.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Pest
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Havi Mihály mint V. László, Pecz Adolf mint Hunyadi László, Éder Lujza mint Hunyadi Mátyás, Udvarhelyi Miklós mint Gara nádor, Schodelné mint Erzsébet, Molnár Leopoldina mint Gara Mária.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2549x1704 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn