D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ozd_kohok1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ózd
B e s o r o l á s i   c í m : Ózd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kohók
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ózd
M e g j e l e n é s : [S.l.] : [s.n.], [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasgyár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iparvállalat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kohó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ózd
G e o N a m e s I d : 716671
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kohók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ózd a megye nyugati részén, a szlovák-magyar határ közelében terül el. A települést és közvetlen környékét természeti adottságai már korán alkalmassá tették a letelepedésre, így a táj már az őskorban is lakott volt, mint ezt régészeti leletek sokasága bizonyítja. A legrégebbi leletek az újkőkorból származnak. Az ún. péceli kultúra népe is letelepedett itt. Szórványos emlékek vannak a bronzkorból és a korai vaskorból is, valamint a szkíta és a kelta korból. A római kor idején kelta és germán népcsoportok laktak a területen. Mint Árpád-kori települést, először a XIII. században említik. Az 1272-ben keltezett oklevél tanúsága szerint "Ovzd" Detricus ispán fiának, Miklósnak a birtokában volt. A XV. század második felétől a XVII. század első feléig Ózd legfőbb birtokos családja a Csernelyi volt. A török hódoltság és a kuruc kor harcai megtizedelték a lakosságot. Az addig jelentéktelen, kicsiny falu 1770-ben indult igazán fejlődésnek, amikor a Sturman család megjelent a településen, s nagy változást hozott Ózd életébe.

Az ózdi vasgyár létrejötte a reformkor eredménye. Rimaszombaton 1845-ben alakult meg a Gömöri Vasművelő Egyesület, és a létesítendő gyár telephelyéül Ózdot választották. A gyár építése 1846-ban kezdődött Rombauer Tivadar műszaki igazgató tervei alapján. Ekkor mintegy 200 dolgozója volt a gyárnak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc visszavetette a termelést. 1852-ben indult meg a hengerelt áru gyártása, s abban az évben alakult meg a Rimamurányi Vasművelő Egyesület. Újabb fejlesztések váltak lehetővé. Az 1867-es kiegyezés után meginduló vasútépítések hatására Ózd növelte a forrasztott sínek termelését. 1872-73-ban épült meg a Bánréve-Ózd-Borsodnádasd keskeny nyomtávú iparvasút. 1881-ben jött létre a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság. A gyár legnagyobb átépítése az 1890-es években kezdődött el a Siemens-Martin-kemencék üzembe helyezésével. Az 1910-es évekre készült el a finomhengermű, amely akkor Közép-Európa egyik legkorszerűbb üzemének számított. A gyár akkor nyerte el mindmáig jellemző külső arculatát. A kohászat múltját a Városi Múzeum mutatja be.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ózd : Gyártelep a kolóniával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1104x704 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer