D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1239463426.jpg
C Í M 
F ő c í m : Úrihímzés I.
B e s o r o l á s i   c í m : Úrihímzés I.
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : hajna
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-08-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-04-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézműipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A reneszánszban gyökerező, az udvarházakban készített csodálatos szépségű, gazdag öltéstechnikájú skófiumos hímzés mai adaptációja. Eredetijük leginkább a református egyházaknál, úrasztali terítőként maradt fenn. Ez a gyönyörű munka a Tállyán élő Schneider Imréné, a Népművészet Mestere alkotása. Ő tanította meg az ország hímzőit erre a hímzéstípusra. A magyar úrihímzéseket "varrott" azaz hímzett vagy "írott", azaz rajzolt példák után készítették a hímzők. A varrott példák valójában mintakendők voltak, melyekre egy vagy több motívumot és öltésformát hímeztek. Az írott példák kézzel rajzolt mintakönyvek voltak, amelyekből a mintarajzokat a körvonalak mentén tűszúrásokkal kilyuggatva másolták át a vászonra. A nyugati és keleti ornamentika egyaránt hatást gyakorolt a magyar hímzőművészetre. A nyugat-európai, közelebbről az olasz reneszánsz díszítőművészetnek, nemcsak egyes motívumai, hanem jellegzetes kompozíciói is hatással voltak hímzéseinkre - többek között - a szimmetrikus virágbokrok, a hullámvonal - váltakozó ritmusban elhelyezett virágmotívumokkal - vagy a középponti kompozíció. Jellegzetesen török motívum az egy oldalra hajló ág vagy levél, ami a nemcsak a törökhímzéseken, de csempéken, edényeken is gyakori. Az úrihímzések színezésére, ellentétben a nyugat-európai hímzésekkel, többnyire a színek árnyalás nélküli egymás mellé helyezése jellemző. Leggyakoribb színek az arany- és ezüstfonalak mellett a karmazsinvörös, zöld, kék, sárga, csontszín és halvány lilásrózsaszín. A magyar úrihímzések szépsége azonban - a színek variációján túl - elsősorban a gazdag hímzéstechnikának köszönhető.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : hajna: Gránátalma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2576x1932 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne