D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Kisnameny_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kisnamény címere
B e s o r o l á s i   c í m : Kisnamény címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Dencey
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-01-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
G e o N a m e s I d : 716935
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kisnamény
G e o N a m e s I d : 718866
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Álló, háromszögű a pajzs, kék mezejében zöld talajon álló, aranytetőzetű ezüst templomépület. A templom felett, a toronytól balra lebegő helyzetű, szárukon keresztbetett két arany tölgyfaág két-két levéllel és egy-egy makkterméssel. Az ágak között szárán összefogott három arany búzakalász. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével a nagybetűs településnév: KISNAMÉNY. A címerképek megfogalmazásához a település jellemzői és a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok adtak támpontot. A régi pecsétképeken a búzával és tölggyel találkozhatunk. Mindhárom címerterven szerepelnek ezek a motívumok, ezzel a pecséthagyományok továbbörökítése biztosított a legrangosabb jelképben, a címerben. A kalász - a mag általánosabb jelentésköréhez kapcsolódva - elsődlegesen a termékenységre utal. Mivel az elhaló növény elhullott magjai újrasarjadnak, az újjászületésnek is jelképe. A kalász a természet körforgását idézi: a földből a Nap ereje és a víz által kibontakozó életerőt, a földbehullást és megsemmisülést. Már a korai kultúrák szimbólumrendszerében is ebben az értelemben szerepelt: ezért van, hogy az aratóistenségek, anyaistennők mellett a meghaló és újjászülető istenségeknek is attribútuma. Mint alapvető táplálék, létfeltétel, az életnek, a bőségnek, Isten jelenlétének is kifejezője. A Bibliában a földműves Káin áldozati ajándéka. A Zsoltárok könyvében a messiási ország bőségére és Isten áldására utal a következő sor: "Gabona árassza el a földet a hegyek csúcsáig". Az Újtestamentumban Jézus példázatában is szerepel: az elvetett, elpusztult gabonamag, amely majd új, termékeny életre kel, Isten országa. A búza és konkoly példázatában a gabonamag azokat a híveket jelenti, akik az utolsó ítélet során kiválasztatnak. Pál apostol a feltámadást példázza vele. A tipológiai szimbolizmus értelmezésében az Istennek szánt szent áldozat, az úgynevezett "első kéve" Jézus. János evangéliumában is találkozunk a búzával: "Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egy mag marad, de ha elhull, sok termést hoz". Mária jelképeként a középkori Mária-kultusz idején terjedt el a kalász, ugyanis a Szűzanyát magok nélkül termést hozó búzamezőnek tekintették. Az egymáshoz simuló búzakalászok az összhangot, az egymásrautaltságot, az egyetértést, a közösség egységét is szimbolizálják. A tölgyet a legrangosabb címernövényként tartja számon a heraldika, ami jelentős szimbólumértékével magyarázható. Romolhatatlannak vélt kemény fája révén válhatott a nagyság, a rendíthetetlen erő, a kitartás és a halhatatlanság jelképévé. Már az antikvitásban is a főistenség fája. Termetes növése, erős gyökérzete miatt a férfiasságnak is szimbóluma. Az ókori Rómában rangjelző, hatalmi jelkép: a "tölgylombos polgárkoszorú" a római polgároknak jár. Kitüntetésként aranyból készült tölgykoszorúval illették annak a fejét, akik római polgárok életét mentették meg. A keltáknál a tölgy világfa, mely az eget köti össze a földdel. Mivel gyakran éri villámcsapás, a germánoknál Thor viharisten fája lett. A néphit gyógyító erőt tulajdonított a tölgy levelének, parazsának és hamujának. Az Ószövetségben az erő kifejezője. A kereszténységben az erős, szilárd hitet jelenti. A hagyomány szerint Krisztus keresztje is tölgyfából készült. A heraldikában a fentieken kívül a hősiességnek, bátorságnak, a bajtársiasságnak és az erkölcsi tartásnak is szimbóluma a tölgy. A vallásos lakosságot jelképezik a címerterveken a reformátusok nyolcágú csillaga, valamint a 2. sz. terven a település templomának stilizált képe. A heraldikai mázak - fémek és színek jelentései: Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség. Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, őszinteség, szemérmesség. Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom. Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, örökkévalóság
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kismaros címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2454 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella