D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : BALPART_0141_cr.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lázár Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Lázár Pál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-05-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-01-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Szövetkezett Balpárt arcképcsarnoka
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai - Salamon Ny., 1905
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Pártok, politikai mozgalmak
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Lázár L. Pál (1858-1917)
V I A F I d : 228406919
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lázár Pál a legkiválóbb közgazdasági és technikai szakírók egyike. Tanulmányait Budapesten végezte, s 1880-ban megszerezvén a gépészmérnöki oklevelet, két esztendeig gyárvezető-mérnök volt. 1883-ban pedig a földművelésügyi minisztérium háromévi külföldi tanulmányútra küldte a mezőgazdasági gépipar tanulmányozására. Ezen időt a külföld legelőkelőbb gyáraiban töltötte. 1886 és 1887-ben a mezőgazdasági üzem gyakorlati megismerésére az állami ménesbirtokokon tett tanulmányokat. 1888-ban újból Németországba ment az ottani gazdasági szeszgyárak tanulmányozása céljából. 1886-tól kezdve az országos gazdasági egyesület szakreferense és gépverseny-bírája volt. 1885-86. iskolai évben a lokomobil- és cséplőgép-kezelők tanfolyamán mint tanár működött, majd a József-műegyetemen tanársegéd, 1888-ban pedig magántanár, 1889-ben rendkívüli tanár és 1890-ben nyilvános rendes tanár lett. Irodalmi működése kezdetben a szakirodalomra szorítkozott. Számos cikket írt, s megalapította az első magyar varrógépgyárat. 1900-től a "Magyarország" napilapnak közgazdasági szerkesztője volt. 1905. év január hó 26-án a bácsalmási kerület választotta meg országgyűlési képviselővé függetlenségi programmal.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kuszka István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 688x984 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn