D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2137.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Kéziratos előszó Berzeviczy Gergelynek a magyarországi parasztság helyzetéről és jelleméről (De conditione et indole rusticorum in Hungaria) írt, a cenzúra által elnyomott munkájában
B e s o r o l á s i   c í m : Kéziratos előszó Berzeviczy Gergelynek a magyarországi parasztság helyzetéről és jelleméről (De conditione et indole rusticorum in Hungaria) írt, a cenzúra által elnyomott munkájában
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Berzeviczy
U t ó n é v : Gergely
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1763-1822
V I A F I d : 18361923
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kéziratos másolat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : előszó
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1808
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kéziratos előszó Berzeviczy Gergelynek a magyarországi parasztság helyzetéről és jelleméről (De conditione et indole rusticorum in Hungaria) írt, a cenzúra által elnyomott munkájában.
(Országos Széchenyi-Könyvtár.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Berzeviczy munkája kéziratos másolatokban terjedt el az érdeklődők körében, miután kinyomatására a szerző a cenzor tilalma ellenére nem vállalkozott. 1808-ban Máriássy József Berzeviczy megkérdezése nélkül Lőcsén kinyomatta, de címlap és előszó nélkül. A példányok nem kerültek forgalomba, de egy a Nemzeti Múzeumba is eljutott. Ehhez van illesztve az itt hasonmásban látható kéziratos előszó, amely nem Berzeviczy kézirása ugyan, azonban kétségkívül tőle származik és a munka történetét megvilágosítja.
A LATIN SZÖVEG FORDÍTÁSA
Üdv az olvasónak!
E munkácska címe: "A parasztság helyzete és jelleme Magyarországon", hiányzik. A munkácskát Berzeviczy Gergely írta 1804-ben, és azt ki akarta nyomatni. De mikor a könyvvizsgáló kijelentette, hogy ezt a könyvecskét a magas magyar udvari kancellária tüzetes vizsgálata alá kell bocsátani, elállott tervétől, s a munkácskát emlékezet okáért a Széchenyi Nemzeti Könyvtárban helyezte el. A kézirat sok kézen megfordult, s többen lemásolták, és így megtörtént, hogy kivonata Németország néhány folyóiratában megjelent.
Máriássy József is megkapta ezt a kéziratot, aki azt, teljes magyar nemesi jogon, könyvvizsgálat nélkül, saját költségén és veszélyére kinyomtatta. Más értekezéseket is kinyomatott könyvvizsgálat nélkül, így Galiciáról és Lodomériáról, a XIII. szepesi városról. Ezért Szepes vármegyében tiszti keresetet indítottak ellene, a könyvnyomtató pedig három napra fogságba került. Kérdéses volt, hogy milyen alapon indítsák meg a tiszti keresetet, mert a könyvvizsgálatról és a könyvek kinyomásáról nincs törvény, a helytartótanács vagy kancellária leiratai pedig, úgy látszott, jogszerinti törvényes alapul alig szolgálhatnak. Máriássy József azt vitatta, hogy neki mint magyar nemesnek joga volt a munkácskát saját felelősségére és költségén kinyomatni, és serényen készült a védekezésre, amit annál hatásosabbá kívánt tenni, mert a munkában magyar nemes szállott síkra előkelően és nagylelkűen az adózókért. Mikor azonban ebben az ügyben Pestre utazott, baleset következtében hirtelen és váratlanul meghalt, a kocsi, amelyen utazott, Kerepesnél felborult.
Ámbár a munkácska már ki volt nyomva, a címe még hiányzott. A munkát ugyanis szerző, Berzeviczy Gergely tudta nélkül nyomatta ki Máriássy József, a címlapot azonban mégsem akarta a szerző tudtán kívül megcsináltatni, s mikor ezt kevéssel halála előtt a szerzővel közölte először szemrehányásban részesült önkényes eljárásáért, utóbb azonban abban állapodtak meg, hogy a címlapon Berzeviczy Gergely legyen szerzőként feltüntetve, azzal, hogy a munkát Máriássy József a saját elhatározásából nyomatta ki. Az utóbbi elhalálozása következtében a cím kinyomása elmaradt s ezért címlap nélkül kerül az olvasó szeme elé.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ungár László: Kapitalisztikus gazdálkodás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berzeviczy Gergely
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1718x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella