D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : eleink_urmenyi_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ürményi József és Ürményi Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Ürményi József és Ürményi Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Engel
U t ó n é v : Josef Franz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Till
U t ó n é v : Aranka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Eleink vidéki és külföldi temetőkben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : épület
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mauzóleum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ürményi József (1741-1825)
V I A F I d : 59890394
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ürményi Ferenc (1780-1858)
V I A F I d : 161409761
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vál
G e o N a m e s I d : 6173017
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vál, Ürményi-mauzóleum [építész: Josef Franz Engel, 1834; a feljárat két oldalán levő szobrokat alkotta : Till Aranka, 1974]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ürményi József több vármegye főispánja, országbíró. Ürményi István consiliarus és Motesiczky Borbála fia; nevelője Molnár János, a későbbi szepesi kanonok volt; középiskoláit és a felsőbbeket Nagyszombatban végezte; az osztrák törvényeket Bécsben, a hazaiakat az egri Foglárintézetben hallgatta. Polgári pályáját 1766-ban a királyi ügyészségen kezdte, 1769-ben ítélőtáblai bírónak nevezték ki. 1773-ban az udvari kamarához referendariusnak, 1774-ben pedig a magyar kancelláriához helyezték át. Az 1773-ban megszüntetett jezsuita rend tanárai megmaradhattak ugyan állásukban, de új tanítási rendszer kidolgozása Ürményire várt. Főként neki tulajdonítható Mária Terézia magyar királynő tanügyi rendeletének, az 1777. évi Ratio Educationisnak a megalkotása. Szolgálataiért a Vál mezővárosra és az Agárd birtokára szóló adománylevéllel és a szent István-rendjének keresztjével jutalmazták meg. 1780. június 19-től Pest vármegye kormányzása bízták rá. 1782-től bihari, 1785-től nyitrai főispán, 1788. december 18-tól az udvari kamaránál kincstárnok, 1789. augusztus 24-től personális (mely hivatalát 1795 júliusáig viselte) és 1790. február 12-én ismét Pest vármegye administratora lett. Ugyanebben az évben március 18-án Bács vármegyének főispánja lett és a Szent István-rend commendátori keresztjét kapta. 1792. július 14-én jelen volt II. Lipót megkoronázásán Frankfurtban. Hat évi pihenés után 1801-ben Galícia kormányzójává, 1802. április 3-án Fehér vármegye főispánjává nevezték ki. 1806. szeptember 6-án országbírói méltóságra emelték. A pesti egyetem gondviselője is volt. 1825 januárjában nyugalomba vonult. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ürményi Ferenc fiumei kormányzó, belső titkos tanácsos, koronaőr, az MTA igazgatósági tagja. Apja Ürményi József országbíró volt, anyja Komjáthy Anna. 1798-ban fejezte be a jogi tanulmányokat, majd két évi gyakornokoskodás után ügyvédi oklevelet nyert. 1803-tól a lembergi kamarai igazgatóságnál segéd volt, onnan 1808-ban az egyetemes udvari kamarához titoknokságra lépett elő. 1815-től cs. kir. udvari tanácsosi ranggal temesi kamarai igazgatóvá neveztetett ki. Ürményházát (Torontálmegye) magyar lakosokkal ő telepítette meg; a csanádi káptalan és székesegyház akkori ingatlan birtokát ő eszközölte ki; a kamarai patronátushoz tartozó egyházi javadalmak illő ellátása kivált az ő gondoskodásának műve. 1822-ben az országhoz ismét visszakerült Fiume s a magyar tengerpart kormányzójává lett. Tizennégy évi működés után a kormányzóság terhei alól kérelmére felmentetvén, Pestre jött, ahol munkásságát főképp az egyesületi téren foganatosította. A magyar Szent Korona őre volt, majd 1845. június 9-én akadémiai igazgatótagnak választották. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Váradi Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn