D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azosztrkmagyar03rudo_0229.jpg
C Í M 
F ő c í m : Teleki Mihály arczképe és névaláírása
B e s o r o l á s i   c í m : Teleki Mihály arczképe és névaláírása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : névjegy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
S z e r z ő : Habsburg–Lotaringiai Rudolf közreműködésével
M e g j e l e n é s : Budapest : A Magyar királyi államnyomda kiadása, 1887
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézjegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Teleki Mihály (1634-1690)
V I A F I d : 69060104
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Teleki Mihály arczképe és névaláírása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széki gróf Teleki Mihály erdélyi tanácsos, főgenerális. I. Rákóczi György és II. Rákóczi György bizalmi embere, utóbbi testőrkapitánya. Mindvégig kitartott mellette a trónharcokban. Utána Kemény János híve, majd 1663-ban Apafi Mihály hűségére tért. Ennek uralma idején tanácsúr, majd az "ország generálisa"-ként a fejedelem legbefolyásosabb embere. 1672-ben és 1678-ban a Magyarországra menekült és onnan Habsburg-ellenes harcot kezdő magyarországi "bujdosók" fővezére. Ő készítette elő és vitte keresztül Erdély Habsburgok kezére adását (1685-től). Részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, emiatt bujdosásra kényszerült. A szultán által Erdély elfoglalására küldött Thököly Imre ellen harcolva, a zernyesti csatában esett el 1690. augusztus 21-én. Szövetségese, Heissler gróf, császári altábornagy (1629-1696) Thököly fogságába esett. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teleki Mihály arczképe és aláírása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1539x2250 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn