D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_040_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jégünnepélyről
B e s o r o l á s i   c í m : Jégünnepélyről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hófehérke és Karnevál Herczeg nászmenete
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 5. sz. (1895. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : korcsolyázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmezbál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A jégünnepélyről. - Hófehérke és Karnevál Herczeg nászmenete.
.Jantyik Matyás rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tündérvilág a jégen.
A budapesti korcsolyázó-egyesület ez idén rendezte 25 éves fennállása óta a második nagy jégünnepélyt. Az első is fényesen sikerült, de annál nagyobb fényű volt a második, a múlt vasárnap, január 27-én a korcsolyázó-egyesület jubileumakor, a melyen sok külföldi vendég is volt a nemzetközi bajnok-verseny alkalmából. A korcsolyázók vezére, Rohonczy Gedeon, valóságos tündérvilágot varázsolt a városligeti jégre, mely mindazok előtt felejthetetlen lesz, kik akár mint közreműködők, akár mint nézők ott voltak. A korcsolyázó-egyesület új, díszes palotája ez alkalommal szépen fel volt lobogózva és az összes európai államok czimereivel díszítve. ... Úgy a férfiak, mint a nők fényes és változatos jelmezekben voltak. ...
Összesen 1200 jelmezes vett részt a szép ün­nepélyen, melyet végfogytig semmi rendetlenség nem zavart meg.
Tiz órakor hirdette ki Rohonczy Gida, hogy a jégünnepélyt meg fogják ismételni. Ez alka­lommal történt, hogy a hálás ifjúság elragadtatva az ünnepély sikerétől, vállaira kapta Rohonczyt a jégen és úgy éljenezte meg. A derék mentők is 32-en kivonultak s 2900 csésze theát osztottak szét, - egyéb baj nem történt.
Az ünnepély éjfélkor ért véget, mikor a jégen még mindig keringőztek; az élelmesebbek pedig leoldották korcsolyáikat és a pódium előtt, szá­razon járták a tánczot. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Műjégpálya korcsolyacsarnoka nyáron
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula, Francsek Imre: Az új korcsolya-csarnok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hofhauser Antal: A városligeti jégpálya a régi korcsolya-csarnokkal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1178x878 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella