D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_120_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jézus feltámasztja a naimi ifjut
B e s o r o l á s i   c í m : Jézus feltámasztja a naimi ifjut
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek Jézus életéből. - Dupanloupnak Ruschek Antal által átdolgozott «Jézus Krisztus» czimű művéből.
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Jouvenet
U t ó n é v : Jean
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1644-1717
V I A F I d : 64276087
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 15. sz. (1895. április 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : másolat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Krisztus élete
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Krisztus hivatása és műve
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csodatevő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jézus feltámasztja a naimi ifjut.
Jouvenet J.
Képek Jézus életéből. - Dupanloupnak Ruschek Antal által átdolgozott «Jézus Krisztus» czimű művéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jézus életéből.
A nagyhét ünnepei, ájtatos elmélyedései, megelevenítik a képzelet előtt azt a fényes alakot, kiről a vallás mint az Isten fiáról emlékezik meg.
Jézus képének ábrázolása, élete egyes eseményeinek festése, a művészeteknek mindig egyik fő tárgya, lelkesíti a legkiválóbb elméket s a modern művészetet is csak úgy foglalkoztatja, mint a régi korbelit.
A képzőművészet történetében, a mint bevégződik a pogány-kor, azonnal a keresztény vallásos ábrázolás kezdi meg az új korszak művészetét, s abban a Krisztus felé fordul a főfigyelem. Hiteles arczvonások nincsenek, de a művészek ihlete igyekszik a hagyományoknak, az evangéliumi leírásoknak megfelelő alakot teremteni. A gyermek Jézus, a szenvedő Krisztus, Mária, az apostolok és a szentek állandó alakjai a művészetnek Itáliában ugy, mint Bizanczban, és az egyház, a főpapok, a pápák, a fejedelmek gyámolítják a művészetet, melyet második korszakában - a pogány művészek után - a keresztény szellem istápol és juttat virágzásra. De a modern festészet is nagyon gyakran visszatér a bibliához, a szent könyvekhez, melyek meg nem szünnek a művészet emlői lenni. Hazai festőink közül elég Munkácsyt említeni, kinek művészete leghatalmasabban a Krisztus-képekben nyilatkozott, s ki ép most is újabb Krisztusképen, az "Ecce homo"-n dolgozik.
Lapunk már többször állított össze különböző korból, különböző művészektől Krisztus-képeket. Most, a nagyhét és a húsvéti ünnep alkalmából egy újabb csoportot adunk ismét Krisztusról, életéről, előkelő művészek után. A képek egy díszkönyvből valók, Dupanloup orleansi püspöknek "A mi urunk Jézus Krisztus" czímű munkájából, melyben a vallási ihlet és a költészet szólal meg ékesen, s melyet Ruschek Antal esperes-plébános oly szépen fordított le magyarra.
A sorozatot Jouvenet franczia festő egyik mozgalmas csoportozata nyitja meg: "Jézus föltámasztja a naimi ifjat", a kit épen már a sirhoz vittek, mikor Jézus megteszi a nagy csodát s kezének érintésével életet gerjeszt a halottban. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jouvenet
(ejtsd: zsuvné) János (le grand), francia festő, szül. Rouenben 1647 aug. 21., megh. Párisban 1717 ápr. 5. Régi roueni festőcsaládból származott. Először atyjánál J. Lőrincnél (le jeune) tanult, majd 17 éves korában Párisba került, hol Lebrun tanítványa, 24 éves korában az akadémia tagja lett. Monumentális művei közül említendők: Az Igazságszolgáltatás a vallás szolgálatában c. mennyezetképe a rennesi igazságügyi palota egyik termében (1696); Levétel a keresztről (1697, jelenleg a párisi Louvreban); Az apostolok apoteozisa (1702., a párisi invalidok temploma mennyezetén); 4 nagy festmény Jézus életéből, melyeket a párisi St. Martin-des-Champs számára készített (1703-1706, jelenleg a Louvreban); Mária találkozása Erzsébettel (a párisi Notre-Dame-templomban). A Louvreban 12, a roueni muzeumban 25 képe látható. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jézus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Krisztus Pilátus előtt : Munkácsy Mihály festménye után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jean Jouvenet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 761x1006 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella