D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_170_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 21. sz. (1895. május 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ezredévi kiállítás történelmi csarnoka a Széchenyi-szigeten. - Legújabb fényképfelvétel után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1896-iki kiállítás szinhelyéről.
...Már most látni lehet, hogy mennyivel nagyobb és impozánsabb lesz a kiállítás, mint volt az 1885-iki. Akkor az előtte való évben csak egy pár épülethez kezdtek már egy esztendővel előbb, a nagy iparcsarnokhoz, a királypavillonhoz, melyek ma is megvannak; a többire elég volt a nyár derekán vagy őszszel hozzá fogni; egy részét pedig épenséggel 1885 tavaszán építették. Most két évvel a kiállítás megnyitása előtt már kezdték az építkezéseket. Tavaly a történelmi kiállítás nagy csoportos épületein már javában dolgoztak. Ezzel haladtak legjobban előre, és ez lesz kétségtelenül a kiállítás legszebb, legmeglepőbb része.
Kastélyok és várak tömege ez,.egy darab középkor. Egészen elfoglalja a Széchenyi-szigetet, s a tornyok, a kupolák messze ellátszanak. Építési műemlékeink vannak itt összegyüjtve elmésen és utánozva híven. Alpár Ignácz készítette a terveket, s ma már mindenki láthatja, hogy az eszme nemcsak eredeti, de meglepően hat a valóságban.
Az egyik oldal a barok stil építési emlékeit fűzi össze, a mansard fedelű, szép kerek kupolájú kastélyok motivumait. A másik az átmeneti renaissanee változatos képében gyönyörködtet. Ezt az oldalt, mely a tó felé tekint, mutatja képünk is. Balról, legszélén, a brassói Katalin-bástya tornyának mása emelkedik, négy sarkán apró tornyokkal. Ódon szürkesége is megvan, sőt a repedések sem hiányzanak. Mellette a főépületnek Mária-Terézia idejére, emlékeztető kupolája magaslik. Aztán a gyulafehérvári kapuzat szolgál kiemelkedő díszül. Majd ismét egy szürke, ódon torony, egyszerű fedéllel, az alatt négy oldalt óralappal. Ez a lőcsei városháza tornya.
A kép baloldalán még egy másik épületcsoport hátsó részlete látszik. Ez az épület a vajdahunyadi vár kicsinyben; de hozzá vegyítve egy pár más műemlék is. Így a képünkön látható torony a segesvári régi torony; ez alatt pedig a csütörtökhelyi kápolna.
Az építészet rendkivüli változatos stiljében vannak alkotva a történelmi kiállítás csarnokai. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Az Ezredévi Kiállítás Történelmi Csarnoka a Széchenyi-szigeten 1894 deczemberében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1249 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella