D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_316_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tiszti temetés Szófiában a fejedelem és az udvar jelenlétében
B e s o r o l á s i   c í m : Tiszti temetés Szófiában a fejedelem és az udvar jelenlétében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 30. sz. (1895. julius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ortodox egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : halotti szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görögkeleti
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görögkeleti pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szófia
G e o N a m e s I d : 727011
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tiszti temetés Szófiában a fejedelem és az udvar jelenlétében. Fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A temetési jelenet egy a S. Kral székesegyház lépcsőin történt halott-beszentelést ábrázol. Nem régiben egy fiatal, közkedveltségű katonatisztet temettek, mely temetés szertartásán jelen volt a fejedelem, Dobner és Stojanov szárnysegédek, Markov testőrségi parancsnok, Petrov hadügyminiszter, Vinarov, Botev s több törzs- és főtiszt. Jobbról is, balról is a fejedelem udvari kavaszai állanak, állig fölfegyverkezve, mint rendesen. Elül a papság Parthenij érsek vezetése alatt; a két sorban álló papok mindegyike szentelt viaszgyertyát tart a kezében. A fehér sapkás, vagy kalpagos alakok gyalog vagy lovas rendőrök. A koporsó - mint rendesen - nyitott s így viszik ki a temetőig. A koporsó fedelét külön viszik a koporsó oldalán s csupán az elföldelés előtt erősítik a halott fölé. Szakasztott így tettek a Sztambulov temetésénél is. Ugyanezeken a lépcsőkön állott a koporsó, mikor Grekov beszédet mondott a nagy halott fölött. Ugyanezek a papok vették körül a koporsót, csupán a fejedelem és kísérete nem volt jelen. A temetési szertartás a görög-keletieknél igen hosszadalmas. Rendes körülmények között a beszentelés és búcsúztatás több óráig eltart. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02161/pdf/02161.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Clarence herczeg temetése január 20-án a Szentgyörgy kápolnában Windsorban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mecset a Tergovski-utczán, a római fürdő szomszédságában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bölcke százados temetése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Temetés Dalmácziában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1436x897 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow