D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_350_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kunyhó a Grands Mulets magaslaton
B e s o r o l á s i   c í m : Kunyhó a Grands Mulets magaslaton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Mont-Blanc-on
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kisjeszeni
U t ó n é v : J. L.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 36. sz. (1895. szeptember 8.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : alpinizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menedékház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Mont Blanc
G e o N a m e s I d : 3181986
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kunyhó a Grands Mulets magaslaton.
A Mont-Blanc-on. - Kisjeszeni J. L. amateur-fényképei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Mont-Blancon. (Úti jegyzetek.)
... Öt tagból álló kis csapatunk szept. 20-án reggel indult el. Utunk kissé meredek, fenyővel benőtt hegyoldalon vezetett fel. A mint a fenyvesből kiérve elhaladtunk a Pierre Pointue mellett, a tenyészet igen hirtelen eltűnt s csakhamar elértük az élet határát. Néhány rhododendron-bokor és a gentiana azonban felkisért bennünket majdnem a hóhatárig. A nap forrón tűzött le reánk s a hó vakító fénye ellen fekete szemüveghez kellett folyamodnunk. Bár éjjeli tanyánk, a hova aznap el kellett jutnunk, 3050 méter magasban volt, minthogy - néhány meredekebb lejtőt és szélesebb rianást leszámítva - nagyobb akadályt és nehézséget nem találtunk utunkban, nem igen voltunk elfáradva, mikor délután a Grands Mulets szikláihoz érkeztünk. A két, czukorsüveg-alakú szikla a Glacier des Bossons és a Glacier du Tacul egyesülése fölött magaslik ki a hógerinczből, s az alsónak az oldalához van építve a helyhez mért kényelemmel berendezett menedékház. ... Másnap hajnalban már fél kettőkor talpon voltunk, s egymástól 5-5 méternyire egy hosszú kötélhez kötve magunkat, holdvilág mellett folytattuk utunkat fölfelé. Egymás nyomába lépkedve szótlanul haladtunk a siri csöndben, melyet csak néha zavart meg a fagyban összehúzódó jég roppanása, vagy egy-egy leguruló hógörgeteg robaja. A kapaszkodók mind inkább-inkább meredekebbekké lettek; néha csupán csákányaink segítségével birtunk rajtuk fölmászni; gyakran kellett természetes hóhidakon és nagyobb rianásokon vigyázva átkelnünk.
Pitymallatkor értünk föl a Grand Plateaura, e nagy fensíkra. A hideg itt és ekkor volt a legnagyobb, s én folyvást hóban levő lábaimat dermedni éreztem. Két vezető lefektetett s öklével addig veregette a lábaimat, míg a vérkeringés ismét helyre nem állott bennök. Mihelyt 4000 méter magasságba feljutottunk, a hegymászás legkellemetlenebb baja, a ritkább levegő okozta havasi láz (mal des montagnes) első jelei kezdtek rajtunk mutatkozni. Ez nyilvánulásaiban majdnem egészen azonos a tengeri betegséggel; fejfájás, bágyadtság, hányási ingerrel sulyosbított általános roszúllét vesz az emberen erőt. ... A "vezetők menházában" (cabane des guides), mely sokkal kisebb a grands mulets-inél, pihenőt tartván, neki indultunk egy felette meredek és éles hegygerincznek, mely egyenesen a Mont-Blanc csúcsára vezet. ... A lemenetel sokkal simábban és gyorsabban történt, mint a fölmászás. Egyrészt folyton sűrűbb levegőrétegbe szállván alább, az általános rosszullét és bágyadtság érzése is fokonként szűnni kezdett; másrészt pedig elmaradt a fárasztó kapaszkodás, melyre annyi meredek lejtőn volt szükségünk. Sok helyütt, hol előbb csupán nagy bajjal, csákányainkkal a kemény hóba lépcsőt vágva, tudtunk följutni, ott most leguggolva és csákányunk nyelére támaszkodva néhány percz alatt leszánkáztunk. Ily módon este hat órakor már lent voltunk a Grands Mulets menháznál, honnan másnap - vezetőink előérzete nem csalt - erős havazásban indultunk és érkeztünk le Chamonixba. (Kisjeszeni J. L.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mont Blanc
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisjeszeni J. L.: Átkelés a jégmezőn : A Mont-Blanc-on
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x639 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella