D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_404_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király fogadtatása Zágrábban a báni palota előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Király fogadtatása Zágrábban a báni palota előtt
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 43. sz. (1895. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jelenet
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zágráb
G e o N a m e s I d : 3186886
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király fogadtatása Zágrábban a báni palota előtt.
Jantyik Mátyás rajza.
A báni palota előtti Márk-téren nagy és fényes közönség várta a királyt, ki a díszszázad és bandériumok megszemlélése után gyalog lépdelt szállása felé. Képünk közepe táján a király látható tábornoki ruhában. Ő tőle balra b. Fejárváry Géza honvédelmi miniszter, Poszilovics zágrábi érsek, gróf Khuen-Héderváry horvát bán, mögötte Brankovics karloviczi szerb pátriárkha, odább Drohobeczky kőrösi gör. kath. püspök, a király mögött Dániel Ernő kereskedelmi miniszter, ő rajta innen Lipót Salvator főherczeg, mögötte Klein horvát igazságügyi és Krsnjavi horvát vallás- és közoktatásügyi osztályfőnök, a főhercegtől jobbra pedig báró Bánffy Dezső miniszterelnök, s mögötte Sztankovics horvát belügyi osztályfőnök alakjai ismerhetők föl.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A zágrábi királylátogatás.
Rég látott oly fényes napokat a horvátok fővárosa, mint a király látogatásakor f. é. október hó 14-16 napjain. A látogatást különösen ünneppé tette az a körülmény, hogy Horvátországnak két évtizednél hosszabb idő óta most nyilt először alkalma a koronás királyt hosszabb időre vendégéül fogadhatni és neki az országnak, főleg pedig magának Zágrábnak az utóbbi évtizedekben úgy anyagi, mint szellemi téren tett hatalmas haladását bemutatni. A királylátogatásnak politikai színe is volt, a mennyiben a királyt elkisérte csaknem az egész magyar kormány, s előlegesen az volt az általános várakozás, hogy ez ünnepnapok még bensőbbé fogják tenni az anyaország és társországai közötti viszonyt. Sajnos, ez a jogos várakozás nem teljesülhetett a zágrábi egyetemi fiatalság azon éretlen tüntetései következtében, a melyek egyfelől kinosan megzavarták a király ottléte alatt uralkodott ünnepies hangúlatot, másfelől a magyar korona országaiban, tehát Horvátországban is törvényesen használt magyar lobogó sulyos megsértésére vezettek és a szép napoknak különben kellemes emlékét a magyarok szivében épen ellenkezőre változtatták.
Lapunk a királylátogatás alkalmából nehány képet mutat be Zágrábról és Zágrábból, rövid visszapillantást vetve egyszersmind a város történeti múltjára. ...
A báni palota előtt megállapodott a diszmenet, mert ebben volt előkészítve a király szállása, s itt történt a második és tulajdonképeni fogadtatás. A Márkus-tér szinte kicsinynek bizonyult a fényes fogadtatásnál hivatalosan és nem hivatalosan jelenlévők összességének befogadására. Ott voltak a magyar kormány tagjai, a fiumei kormányzó, a horvát főbb méltóságok (Eltz gróf, Erdődy Rudolf gr., Radivojevic, a báni tábla volt elnöke), a papság képviselői élén Posilovic érsek, a tábornoki kar Bechtolsheim báró hadtestparancsnok vezetése alatt, az országos képviselők s az összes küldöttségek tagjai teljes számban; udvari méltóságok, titkos tanácsosok, kamarások, asztalnokok, a gör. kel. papság Brankovics patriarkha vezetése alatt, az ág. evang. egyház presbyteriuma, az izraelita hitközség küldöttsége, a szomszédos Zala, Somogy, Baranya, Bács-Bodrog vármegyék, Újvidék, Zombor, Szabadka, Baja városok küldöttségei, Fiume küldöttsége Ciotta polgármester vezetése alatt, a horvát szlavon vármegyék és városok együttes küldöttsége, a délszláv akadémia, az egyetem, a zágrábi kereskedelmi és iparkamara, a horvát-szlavón erdészeti és gazdasági egyesület, az ügyvédi kar, a vöröskereszt-egyesület küldöttsége.
Megérkezéskor a királyt a katonazene a néphimnuszszal fogadta, Ő Felsége a főbb méltóságokat üdvözölvén, végigment a 23-dik gyalogezredből alakított diszszázad arczvonala előtt, fogadta a bosnyák küldöttség üdvözlését, majd végigment a tér túlsó oldalán felállított lovas bandérium s a varasdi polgári gárda arczvonala előtt. A diszszázad és a bandérium elvonulását végignézve, a király aztán lakására ment, a hol kis szünet múlva az összes küldöttségeket fogadta. A horvát és magyar törvényhatóságok ezután báró Bánffy miniszterelnöknél is tisztelegtek.
A király lakásául a bán lakását alakitották át, a mely a palota I. emeletén részint délfelé a régi Szinház-útczába, részint keletre a Márkus­térre néz. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zágráb
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A király Kolozsvártt. - Megérkezés a Bánffy-palotához
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Ferenc József magyar király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1714x1293 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella