D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_250_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth Lajos arcképe Pestmegye gyűléstermében
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth Lajos arcképe Pestmegye gyűléstermében
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 29. sz. (1898. július 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth Lajos arcképe Pestmegye gyűléstermében . - Roskovics Ignácz festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kép, melyet Pestmegye az akkori alispán, Földváry Mihály indítványára még 1894-ben rendelt meg, Roskovics Ignácz jeles festőművészünk sikerült műve. Életnagyságban s férfi kora delén, 1847-iki alakjában ábrázolja Kossuth Lajost, ki a megrendelés utasítása szerint Pestmegye zöld asztalánál, szokott könnyed szónoki állásában tűnik elénk. Deli alakját sötétzöld szinű s karneol-gombokkal megrakott atilla, fekete selyem mellény és vadgalamb szinű nadrág födi. Az atilla nyakára széles inggallér hajlik ki s oldalán vörös zsinórtartón egyszerű diszkard csüng. Arczán nyájas szelídség ömlik el; de homlokán s ajkai körül borongás ül s kék szemeinek villogó tüze törhetetlen erélyt fejez ki. Jobb kezében iratcsomót szorít, míg baljával könnyed szónoki mozdulatot tesz. A háttérben könyves polcz és Pestvármegye czímere egészíti ki a kép színeibe rejtett komoly hangulatot.
A méltóságos hatású képet az elnöki emelvény mögött, a terem főfalán helyezték el, melynek közepét ő Felsége életnagyságú arczképe, Benczúr Gyula műve, díszíti. Kossuth képét ettől balra függesztették föl, míg ugyanattól jobbra Deák Ferencznek hasonló nagyságú arczképe látható. "Az élet és a halál, meg az idő igy egyenlíti ki az ellentéteket s egyesíti a nemzet nagy alakjait", monda találóan egyik napilapunk."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth arczképei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 884x1494 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna