D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_529_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Karolina Matild dán királynő
B e s o r o l á s i   c í m : Karolina Matild dán királynő
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Cotes
U t ó n é v : Francis
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1726-1770
V I A F I d : 3886038
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Karolina Matild (Dánia: királynő) (1751-1775)
V I A F I d : 25396234
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Karolina Matild dán királynő.
A. bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő metszet után.
Cotes 1766-iki festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karolina Matild dán királynő, Frigyes Lajos walesi herceg leánya, III. György angol király legifjabb huga, szül. (atyja halála után) 1751 jul. 22., megh. 1775 máj. 10. 1766. egybekelt VII. Keresztély dán királlyal s anyja lett VI. Frigyes későbbi dán királynak. Az ifju, szép és szellemes hölgy azonban durva férje oldalán szerencsétlennek érezte magát és emiatt Struensee (l. o.) udvari orvossal kötött viszonyt, kinek befolyása és hatalma ezáltal annyira növekedett, hogy mint államminiszter Dánia ügyeit kezében tartotta. E viszony okozta azonban mindkettőnek bukását is. Struensee ellen felségsértési pört indítottak s az anyakirályné sürgetésére K.-t is 1772 jan. 17. mint bűnrészest elfogták és hat hónapos leánykájával együtt Kronenborg várába zárták. Hogy kedvesét megmentse, a házasságtörés bűnét magára vette. Erre a király felbontotta a házasságot és gyermekétől is elválasztotta. K.-t, ki állandó tartózkodási helyéül Celle városába vitetett, hol bánatában meghalt. Emlékszobrát Hannovera rendei a cellei várkertben állították föl. V. ö. Heimbürgeri, K. M. (Celle 1851); Wraxall, Life and times of Caroline Mathilda (London 1864, 3 köt.); Jenssen Tusch, Die Verschwörung gegen die Königin K. M. (Lipcse 1864). (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Caroline Matilda of Great Britain
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Struensee János Frigyes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 699x839 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella