D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_023_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi, hű cseléd kitüntetése Kurta-Keszin, Komárommegyében
B e s o r o l á s i   c í m : Régi, hű cseléd kitüntetése Kurta-Keszin, Komárommegyében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A földmíveléssügyi miniszter elismerő oklevelének átadása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 3. sz. (1900. január 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kurtakeszi
G e o N a m e s I d : 3059286
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Régi, hű cseléd kitüntetése Kurta-Keszin, Komárommegyében. - A földmíveléssügyi miniszter elismerő oklevelének átadása.
Goró Lajos rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Régi, hű cselédek kitűntetése.
Dr. Darányi Ignácz földmívelési miniszternek épen oly szép, mint szerencsés eszméje volt az, midőn intézkedett, hogy az egy helyben sokáig híven, szorgalmasan munkálkodó mezőgazdasági cselédek a kormány elismerésének külső jeleiben is részesüljenek.
...
A miniszter úgy intézkedett, hogy az ilyen hű munkásoknak, a kiket e czélra kellő módon ajánlanak, ünnepélyesen kormányi elismerő okiratot s bizonyos pénzjutalmat nyújtsanak át.
Ilyen ünnepély ment végbe most a komárommegyei Kurta-Keszi községben, a melyről egy a helyszinén fölvett képet is bemutatunk.
A megjutalmazott Oravecz István, Baranyay Géza nagybirtokos gazdasági cselédje volt, a ki már 42 év óta szolgál ugyanazon helyen példás hűséggel.
A derék embernek nagy ünnepélyesseggel nyújtották át vasárnap délelőtt a község temploma előtt a földmívelésügyi miniszter által adományozott 100 koronát és dicsérő oklevelet.
"Oravecz István gazdasági cselédnek szorgalmas munkálkodását, példás hűségét, derék, becsületes viselkedését elismeréssel és dicsérettel méltányolom. Darányi s. k. földmivelésügyi miniszter."
Sárközy Aurél főispán meleg hangú szavak kiséretében sajátkezűleg adta át a 100 koronás jutalmat és elismerő oklevelet a nagy közönség jelenlétében mélyen meghatott öreg munkásnak és kezet nyújtva neki, buzdította őt további hűséges szorgalomra. Erre Baranyay Géza nagybirtokos hálás szavakban fejezte ki köszönetét kitüntetett öreg cselédje helyett, ki elérzékenyülve törölgette könyeit becsületes arczáról. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Vízvezetéki csövek lerakása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2550x1821 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella