D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_103_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Hőgyes Endre a budapesti Pasteur-intézet segédorvosai és betegei közt
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Hőgyes Endre a budapesti Pasteur-intézet segédorvosai és betegei közt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 13. sz. (1900. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Gyógyszerészet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos kutató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltóanyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hőgyes Endre (1847-1906)
V I A F I d : 84807497
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : beteg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Hőgyes Endre a budapesti Pasteur-intézet segédorvosai és betegei közt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budapesti Pasteur-intézetről.
Most ünnepelték tudomány-egyetemünk egyik legkiválóbb s az egész tudományos világban ismert tanárának dr. Hőgyes Endrének negyedszázados tanári jubileumát, mely alkalomra tisztelői, volt tanítványai közelből-távolról nagy számban összesereglettek. A nagyérdemű férfiú a huszonöt év alatt nem csak a katedrában működött nagy buzgalommal és sikerrel, hanem az orvosi tudomány több ágában is folyvást lankadatlan buzgalommal búvárkodott, s számos tudományos felfedezései, messze a haza határain túl is tiszteltté tették nevét.
De talán legfontosabbak azon vizsgálatai, melyeket a veszettség elleni védoltás terén végzett, alkotásai közt pedig legnevezetesebb a budapesti Pasteur-intézet, melynek alapítója, szervezője ő volt s melynek élén most is ő áll. Az idén tizedik éve már, hogy ez intézet az emberiség javára áldásosán működik, mely idő alatt százakat mentett meg a legszörnyűbb haláltól s számtalan családot a legsötétebb gyásztól.
...
Az összegyűjtött adatok azt a szomorú tényt is nyilvánvalóvá teszik, hogy hazánknak majdnem minden megyéje állandóan fertőzve van veszettséggel, sőt a veszettségi esetek száma évről-évre szaporodni látszik, a minek azonban valószínűleg mégis az a magyarázata, hogy újabban pontosabban szolgáltatják be a statisztikai adatokat, mint korábban.
Most már azonban a veszettségi halálozások száma a legkisebb mértékre lecsökkent a Pasteur-intézet működése folytán, mely oly sok családot megment évenként a legkínzóbb aggodalmaktól, mardosó fájdalomtól s oly sok emberéletet óv meg a legszörnyűbb haláltól.
Egyik legáldásosabb közintézetünk a budapesti Pasteur-intézet, melynek történetében mindig első helyet foglal el a dr. Hőgyes Endre neve. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hőgyes Endre orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1881, r. 1889). Egyike a legkimagaslóbb magyar orvoskutatóknak. Orvosi oklevelét a pesti tudományegyetemen szerezte 1870-ben. Előbb az elméleti orvostani, majd a gyógyszertani tanszéken tanársegéd. 1874-ben a kísérleti kórtan magántanára, 1875-től a kolozsvári egy., majd 1883-tól haláláig a budapesti egyetemen az általános kór- és gyógytan, valamint bakteriológia ny. r. tanára. Az MTA kiadásában 1881-1885 között megjelent háromkötetes művében elsőként írja le az egyensúlyérzés reflexívét, s annak forgatásra, valamint elektromos ingerlésre bekövetkező reakcióját. Hőgyes további nagy érdeme, hogy módosította Pasteur veszettség elleni védőoltását, amennyiben a vírus szelídítésére nem a beszáradásos - eredeti - eljárást, hanem hígítást alkalmazott. Ezt a módszert alkalmazzák jelenleg is. Tudományos munkássága igen sokoldalú, így foglalkozott a vese kéreg- és velőállományának vérkeringésével, s kimutatta azok pontos anatómiai helyzetét. Tanulmányozta az alkaloidák hatását, különös tekintettel az általuk okozott hőmérsékletváltozásra. Vizsgálta a veseérgomolyok és a kanyarulatos csatornák szerepét a vizeletelválasztásban, ill. a "primaer vizelet" bekoncentrálásában (víz-visszaszívódás). Gyógyszertani kutatásai is jelentősek. Egyike az elsőknek, akik Magyarországon elkezdték a rendszeres bakteriológiai kutatásokat (1873: cholera; 1882: anthrax; 1886: veszettség). 1890-ben Magyarországon Pasteur-intézetet és kórházat alapított. Megalapítója és elnöke volt a Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulatnak (1876), alelnöke a budapesti Természettudományi Társulatnak, elnöke a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatnak (1893), 1886-tól egészen haláláig az Orvosi Hetilap szerkesztője. Az Országos Közegészségügyi Tanácsnak is tagja volt (1889). Tiszteletére az Egészségügyi Tudományos Tanács 1961-ben Hőgyes Endre Emlékérmet alapított, melyet évente osztanak ki átfogó, jelentős, önálló tudományos kutatómunka jutalmazására. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy megmart kis leány beoltása a Pasteur-intézetben Dr. Hőgyes tanár vezetése alatt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Hőgyes Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2274x908 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella