D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_384_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lendvay szobra Nagybányán
B e s o r o l á s i   c í m : Lendvay szobra Nagybányán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kovats
U t ó n é v : E.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Verő
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1872-1915
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 46. sz. (1900. november 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lendvay Márton, id. (1807-1858)
V I A F I d : 229393589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Verő László (1872-1915)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : avatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagybánya
G e o N a m e s I d : 685826
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lendvay szobra Nagybányán. Kovats E. fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Idősb Lendvay Mártonnak, az egykori kitűnő színművésznek szobrát múlt vasárnap, november 11 -ikén leplezték le szép ünnepélyességek közt a művész szülővárosában, Nagybányán. A 4"8o méter magas, sikerült szobor felírása az előrészen ez : ID. LENDVAY MÁRTON 1807-1858. Az éjszaki oldalon: ÉRDEME A DICSŐSÉG. Nagyban emeli a szobor hatását a csinos park, mely körülötte elterül, s melyet a nagybányaiak már régi idők óta Lendvay-térnek neveztek, mert ide szánták a szobrot. A szobor Verő László ifjú szobrászunk alkotása. Ez első önálló szoborműve, melyről már a mintázás alkalmával, a művészi körökben is elismeréssel nyilatkoztak. Érdekes megemlítenünk, hogy Verő már akkor, midőn Amerikából, hol tanulmányúton volt, visszakerült a hazába s katonai szolgálatra jelentkezett, - a 32. gyalogezred kórházában, mintázgatta Lendvay szobrát titokban. S a nagybányaiak alkalmat akartak adni a 27 éves fiatal művésznek, hogy szép tehetségeit érvényesítse és ennek a jó gondolatnak köszönhetik most, hogy oly sikerült szobor ékesíti a várost. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. november 18.)
K é p a l á í r á s : Lendvay Márton id.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Idősebb Lendvay Márton (Nagybánya, 1807. november 11. - Pest, 1858. január 29.) magyar színész, énekes, rendező. Ifj. Lendvai Márton színész atyja. A legszélesebb skálájú magyar színészek egyike, s alig van műfaja könnyű bohózattól a daljátékig, melyben kiválót ne alkotott volna. Szép tenorhangja volt. Temetésén 15-20000 ember jelent meg. (Forrás: Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Lendvay_M%C3%A1rton,_id.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lendvay Márton id. és Lendvay Márton ifj.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1429x2102 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter