D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_394_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Nagy Kristóf"-szobor Budapesten.-Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történeté"-ből czímű művéből
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Kristóf-szobor Budapesten.-Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történeté"-ből czímű művéből
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 47. sz. (1900. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szana Tamás (1844-1908)
V I A F I d : 59466353
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Háry Gyula (1864-1946)
V I A F I d : 95998847
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Nagy Kristóf"-szobor Budapesten.-Szana Tamás "8záz év a magyar művészet történeté"-ből czímű művéből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Száz év a magyar művészet történetéből (1800-1900). Festészet, szobrászat. Írta Szana Tamás. 235 szövegképpel és 30 önálló melléklettel. Ez a nagy dísszel kiállított s nagy gonddal irt, 385 lapra terjedő könyv a közoktatásügyi miniszter támogatásával az Athenaeum irodalmi társaság kiadásában jelent meg. Wlassics miniszter a könyv megjelenése alkalmából meleg hangú levélben üdvözölte az érdemes szerzőt, Szana Tamást, ki a hazai művészetek irodalmában oly serény munkát teljesít hosszú idők óta, most pedig összefoglalta a múlófélben levő század magyar művészetének történetét. Voltaképpen csak is egy század óta van magyar művészet. A mi az előtt volt, csak szórványos jelenség, egyesek művészete. A század kezdete is meddő ; a szellemi élet ébredése és fölpezsdűlése csak a negyvenes években hat a képzőművészetre s alig fél század alatt jutott odáig, a hol ma virágzik. A század első felének nem sok a történeti anyaga, de eddig még azt sem foglalták össze, nem irták meg rendszeresen. Szana jelen munkájában a festészet, szobrászat úttörőivel s azok műveivel is megismertet bennünket, rendszeres történeti fejlődésben, korrajzi, művelődéstörténeti keretben tüntetvén föl a lassan gerjedő mozgalmat. Napjainkig levezeti ezt a történeti fonalat, mely egyre növekedő anyagot fűz össze, a mint az úttörés nehézségei elhárulnak, a nemzet érdeklődni kezd, egyes művészek kiválnak, kiállításokat rendeznek, művészi egyesületek alakúinak s a kormány is, mint a nemzeti műveltség hatalmas tényezőjét, veszi oltalma alá a hazai művészetet. Az utolsó évtizedekbeli művészet történetének és szereplőinek ismertetésében a szerző már nemcsak hírlapi közlésekre, életrajzokra, levelekre támaszkodik, hanem a személyes érintkezés, az ismeretség bensőbb és bizalmas adatai alapján is sok érdekeset jegyezhet föl. Szeretettel, lelkesedéssel ir, s a látszólag kisebb jelenségek sem kerülik el figyelmét, mint a melyeknek jelentőségük volt a maguk helyén. Históriai szempontok vezetik az anyag rendezésében, kritika a véleménynyilvánításban és ízlés az előadásban. A jelesebb műveket szép illusztrácziókban is bemutatja a könyv. Nagy negyedrét alakú, albumszerű könyv, melyben a képek is művészileg sikerültek, úgyszintén a külön mellékletek. Kötése is díszes. A könyv igen alkalmas ünnepi ajándéknak. Ara 40 korona. A szép könyvből mutatványul egyelőre Budapest egyik legrégibb szoborművét, a Nagy Kristóf szobrát mutatjuk be, melyet Háry Gyula sikerűit rajzában közöl a könyv. E szobrot 1833-ban állíttatta Birli doktor a Váczi-utcza sarkán levő háza díszítéséül, Nagy Kristóf négy ölnyi magas alakját a budai születésű Bauer Mihály által készíttetvén el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Háry Gyula (Zalaegerszeg, 1864. szeptember 20. - Budapest, 1946. június 3.) magyar festő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szana Tamás (Tiszafüred, 1844. január 1. - Budapest, 1908. február 11.) szerkesztő, kritikus, művészettörténész.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x1318 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter