D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_37_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szebasztopol
B e s o r o l á s i   c í m : Szebasztopol
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 39. sz. (1854. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : partvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bástya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szevasztopol
G e o N a m e s I d : 694423
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szebasztopol védelmére a bástyákon és kazamattákban mintegy 1400 ágyú van ugy helyezve, hogy azon hajó, melly a bejáráson a parancsnok akarata ellen akarna keresztül rontani, gyilkos hármas kereszttűznek tenné ki magát. Ide számitva még a mozgó ütegeket is , bátran lehet 2000re tenni ezen hires erős­ség ágyúi összes számát. A szebasztopoli bástyák abban egye­dül állnak az egész világ minden erősségei között, hogy széles e föld kerekségén egy erősségnek sincsenek olly roppant kazamattái s annyi kazamattában elhelyezett ágyuja mint épen e vár­ nak , de abban alábbvalók a Kronstadtiaknál, hogy téglából és fővényköböl épültek, s könnyebben engednek az erös ágyúzás­nak mint a Kronstadtiak , mellyek gránitból épitvék vagy szik­lába vannak vájva. "(Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 39. sz. (1854. november 26.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A büszke Miklós czár is, kinek kelet felé kinyujtott hatalmas karján a bevehetlennek tartott erősség mintegy izmos ökölnek tekinthető, melly a roskadazó szomszédot halálos csapással, a Feketetengert pedig egyeduralkodással fenyegeté, jól ismerve roppant birodalmának kiszámithatlan becsü keleti kapuját, nem kimél annak védelmében emberéletet, s olly makacsul foly a kemény tusa, hogy az elszánt védelmezők, s elkeseredett ostromlók hős vére már több izben pirosra festé Szebasztopol erős falai alatt a Feketetenger hullámait. (Forrás: Hírposta)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebasztopol
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebasztopol
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2778x1938 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet