D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pesti dunapart és lánczhid
B e s o r o l á s i   c í m : Pesti dunapart és lánczhid
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 18. sz. (1855. május 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rakpart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötői létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látványtervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. közepe
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pesti dunapart és lánczhid.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pesti dunai rakodópart.
A lánczhidon alól és fölül, a pesti hidfő mellett, mintegy két év óta látunk jó darabot a dunapartból deszkákkal elpalánkolva. A hidon fölül egy ideiglenes pajtaforma épület is áll, mellyre ez van irva: "Donau-Quai-Bau-Bureaux". Ha az ember a lánczhidról letekint az elkeritett térre, roppant kőhalmokat lát, mellyekből a természetes dunapartnál jóval beljebb, benn a vizben falat épitnek.
Kevés ember megy a hidon át, hogy ez épitkezésen meg ne akadnának szemei, és nagy számmal vannak, kik nem tudják az okát, miért épitnek a lánczhid mellé ollyan erős falakat a Dunába; tehát ugy hiszszük, hogy nem lesz fölösleges egy kis felvilágositás.
"Quai" a hajókázható vizek melletti mindenféle nyelven, s a hajósok által széltiben használt kifejezés, mely alatt olly szabályozott kikötőt kell érteni, hol nem vesztegelnek, hanem csak le- és felrakodni állanak meg a járókelő hajók.
Természetes hogy itt nem a tótfalusi kenyeret és gyümölcsöt, vagy az ó-budai zöldséges hajókat kell érteni, hanem ollyan nagyobbszerü kereskedelmi hajókat, mellyek világkereskedelmi czikkeket szállitnak, minden órájuk drága, s ennélfogva rendkivül fontos rájok nézve, hogy mindig biztos medrü parthoz állhassanak a hol dolguk van.
Illyen kikötő lesz az, mellyet a pesti hidfő mellett épitnek, mellyet, minthogy még eddigelé sehol sem olvastuk magyar nevét, ezennel megpróbáljuk "rakodó-part"-nak elnevezni, s ha elfogadtatik, akkor a "Pester Donau-Quai-Bau-Bureaux" bátran lefordithatja czimét "Pesti dunai rakodó-partépitő hival"-ra.
A pesti rakodó-partot, melly mai képünkön ugy van lerajzolva, a minő lesz terv szerint, ha elkészül, a Dunagözhajózási társulat építi. A hidon alóli a börze irányában, a hidon fölüli a Bélautcza irányában végződik...
Nemcsak a kereskedelmi hajózásra hasznos vállalat ez, hanem Pest város is tetemes dunaparti földet nyer általa, mert jó része a rakodó partnak leereszkedik a Dunába, a már több év előtt megállapitott dunaszabályozási előmunkálatokkal összhangzólag.
A vizfelőli kőfal 18-19 lábbal lesz magasabb a Dunavizállás 0 pontjánál. Ezen 6 láb vastagságú fallal összesimul a rakodó tér talaja, melly alól kövezve, s a kövezet fölött márvány lapokkal lesz borítva E talajon tul a város felől ismét kőfal emelkedik, melly 12 lábbal lesz magasabb a belső falnál, s illetőleg a talajnál.
Mind a két rakodó-part végén egyik faltól a másikig diszes öntetü vas rács fog nyulni kapukkal, mellyeken a terhelt szekerek fognak ki s bejárni. Mind a két fal végén lesznek 8 szegletü, 4 ölnyi szélességű, s a 0 pontnál 36 lábbal magasabb tornyocskák; ugyanazok, mellyekre a rajzoló zászlókat illeszte. A végső vasrosztélyzat 8 láb magas, ellenben a várasfelőli falon végig nyuló csak 4 lábnyi leend.
Az igy elkészített s bekeritett téren különféle épületek is lesznek, legnagyobb részt raktárak, mellyeknek lapos fedélzetük a városfelőli falon fölül nem fog emelkedni.
Említést érdemel még a 75-80 mázsányi négy jégháritó, mellyek sphinx alakban öntött vasból készülnek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. május 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ilyen volt 1860-ban a Lánchíd pesti hídfőjének környéke. Ott működött ugyanis a Dunagőzhajózási Társaság folyami teherkikötője, a raktárak a mai Roosevelt tér teljes hosszában elfoglalták a rakpartot és a tér egy részét. Korábban magát a rakpartot is a Társaság építette ki, ez része volt a Pestet sújtó nagy árvizek elleni védekezésnek, a Duna-szabályozási programnak.
A hídfőtől északra eső terület szépséges vaskerítésének kapuit sárkányfigurák őrizték a hídfőtől délre elterülő rész kapuit pedig két-két összefonódó delfinből álló szobrok díszítették.
A sárkányok közül egy ma a Kiscelli Múzeum bejárata előtt árválkodik, kettő állítólag a Vidám Parkba került.
A delfinszobrok közül pedig kettő a városligeti tó mellett egy kő-ballusztrád két oldalán áll... (Forrás: bikfic.blogspot.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ilyen volt 1860-ban a Lánchíd pesti hídfőjének környéke...
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti Lánczhid alatti balparti rakpart, a Magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság palotájával
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chain Bridge, Budapest [Lánchíd, Budapest]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2714x2045 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella