D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Iparpalota, Párizs, 1855
B e s o r o l á s i   c í m : Iparpalota, Párizs, 1855
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 24. sz. (1855. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakelőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1855
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tulsó két lapot elfoglaló nagy kép azon párisi nagyszerü ipartárlatot ábrázolja, mellybe a világ minden részeiről összehalmozá a müvészet és ipar legjelesebb kincseit, mellynek mult hó 15-kén Lajos Napoleon császár által történt ünnepélyes megnyitásáról a "Polit. Ujd." 20-ik száma tesz emlitést, s mellybe a jövő félév folytán gyakran be fogunk térni s a benne felállitott remek müveket és ritkaságokat részletesen megszemlélni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. junius 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Iparpalota magja üveg- és vasszerkezetes megoldással épült, ám ezt az épületet nem ideiglenesnek tervezték, így a külső részeket hagyományos fallal látták el. A belső szerkezetet Alexis Barrault tervezte, míg a mészkő határolófalak, sarokpavilonok s bejáratok terveit Viel, Bridel és York építészek készítették. A palota külsőleg ugyan nem nyerte el a kor ítészeinek tetszését, ám azt mindenki elismerte, hogy a belső tér megvilágítása - mely a világítóudvarok bravúros elhelyezésén és kialakításán nyugodott - esztétikus, súlytalan térérzetet nyújtott, s igen nagy hatással volt a belépőkre. Az épület a sarokpavilonokkal együtt 31 666 nm-t tett ki, hossza 254,4 m, szélessége 110,4 m, átlagmagassága 35 m volt... (Forrás: vilagkiallitas.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1897-ben lerombolták, hogy helyére az 1900-as párizsi világkiállítás "Grand palais" épületét húzzák fel.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Palais de l'Industrie
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1855 Párizs : Részletek a Világkiállító magyarok című könyvből.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az első párizsi világkiállítás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Grand palais" : Képek a párisi világkiállításból [1900]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5600x3839 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella