D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar női viseletek a XVIII. századból
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar női viseletek a XVIII. századból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : IV. Nyári öltözék
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 11. sz. (1861. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : viselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar női viseletek a XVIII. századból : IV. Nyári öltözék.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az eddig közlött női viseletek a XVIII. század elejéről csak töredékeknek tekinthetők, s nem részletes leirásnak; de azért e korból biztos adatokul szolgálhatnak a magyar női viselet történetéhez. - E vázlatok nem a régi korból szólanak, mihez biztos forrásaink nincsenek, hanem csak a mult század azon időszakáról, melyben a magyar viselet sajátságai még nem voltak a nyugati divatnak feláldozva, a miért is azok mostani magyar divatunkhoz biztosabb mintául szolgálhatnak. - Jelen képünkön már a parókakornak némi jelei mutatkoznak a fejviseletben, mely a közép alaknál a magasra tornyosuló hajtekercsek félreismerhetlen jelét mutatja a XVII. század közepén a franczia udvarnál divatozott hosszu paróka-viselet (allonge) befolyásának.
Bár a magyar soha sem engedte magát a divat szeszélyei által annyira elragadtatni, hogy azt teljesen elsajátitotta volna, de távolról mégis követte az uralkodó izlést. Igy parókát magyar nő nem hordott soha, de azért hosszan lengő fürtéit tekercsekben bocsátá le vállaira, mint azt rajzainkon láthatni, mely bár nemzeti sajátság elleni vétség, de egy részt hódolat is az uralkodó izlésnek.
...
Mellékelt képünk a "Trophaeum Eszterhazyanum" rajzai után készültek, s oly világosan tüntetik elő az öltözék egyes részeit, hogy azokhoz bővebb magyarázat nem szükséges. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Trophaeum Nobilissimae Ac Antiquissimae Domus Estorianae In Tres Divisum Partes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Neu-eröffnete Welt-Galleria
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viseletek a XVIII. század elejéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar női viseletek a XVIII. századból : II. Téli-öltözék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar női viseletek a XVIII. századból : III. Nyári öltözék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1850x1322 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella