D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a népéletből: I. Czigány-gazdaság
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a népéletből: I. Czigány-gazdaság
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 12. sz. (1861. márczius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háztáji gazdaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háziállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kisiparos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fémmegmunkálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rézművesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a népéletből: I. Czigány-gazdaság.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képek a népéletből. Ily czim alatt egy uj sorozatát nyitjuk meg a hazai népéletből ellesett rajzoknak, melyeket jónevü honi müvészeink müveinek másolatai vagy eredeti vázlatai nyomán mint u. n. genreképeket időszakonként lapunk egyéb közérdekü rajzai közé vegyitendünk. Reméljük, hogy ezáltal időfolytán olvasóink igen becses gyüjtemény birtokába jutandnak. Előre is jelenthetjük, hogy szerencsések voltunk e czélra egyik hivatott művészünket, Sterio hazánkfiát megnyerni, kitől különösen az erőteljes magyar fajra vonatkozó, számos jellemzetes vázlattal bírunk. Addig is, mig ezeket hozhatnók, álljon itt szerény kezdetnek az ide mellékelt rajz: egy czigány-gazdaság minden hozzátartozandóságával együtt. A tárgy oly idylli egyszerüségü, hogy minden további magyarázatot feleslegessé tesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szöllőssy Ágnes: Cigány a képen - Cigányábrázolás a XIX-XX. századi magyar képzőművészetben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Néprajz : Az üstök, kolompok, csengők, juhászkampók készítői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bencsik Gábor: Roma integráció
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Üstkészítő cigányok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vándor czigányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1727x1414 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella