D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar viselet történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viselet történetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból - Gyalog közvitéz 1756-ból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 32. sz. (1861. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lőfegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézifegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar viselet történetéből : 5. Gyalogsági tiszt 1748-ból - Gyalog közvitéz 1756-ból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mult század közepén ismét egy lépéssel előbbre haladt az idegen elem és a magyar gyalogság jelmezén nagyobb tért foglalt el, a mennyiben a tekercses és czopfos főt már nem a magyar süveg födé, hanem a fantasztikus alaku háromszegletü német kalap, melynek oldalára már oda volt illesztve a feketesárga rózsa, - s mind a három szegletére egy kis hasonló szinü bojtocska.
Mellékelt rajzunk első alakja egy magyar gyalogsági tisztet állit elő 1748-ból. Ennek hajporos és czopfos fején arany sujtásos háromszegletü kalap van, zöld ággal diszitve, - hosszu kék mellénye derekon veres övvel van keritve, aranynyal átszőve és kétsoros zsinórzattal összetartva; hasonló szinü rövid prémes, felöltött mentéje, szintén aranynyal diszitve; - kék magyar nadrága piros magyar csizmákba szorul; kezein hosszu száru szarvasbőr keztyüket visel. - Oldalán hosszu rezes görbe kard, - s kezében rövid, hajlott agyu puska teszik fegyverzetét.
A második alak egy magyar gyalog közvitézt ábrázol 1756-ból. Ez szintén fekete, háromszögü kalapot és czopfot, hosszu fehér mellényt visel, veres övvel körülkötve, és veres kétsoros zsinórzattal összetartva; e felett nyitott hosszu fehér kabátot gallér nélkül, ujjain széles veres hajtókával, - elől hasonló szinü bojtos sujtásokkal, melyek mindkét felől, felül egyesével, középen kettesével, és alól hármasával, három osztályba elhelyezvék.
A kabát szegletei szintén összetüzvék. - Nadrága veres, és topánja fekete, fegyvere szintén hosszu szuronyos puska, és rezes görbe kard." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből 3. Gyalog katonák. 1606-ból. 1703-ból.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hadiviselet a XVIII. század elejéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből : 2. Mátyás király gyalog lövészei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viseletek a XVIII. század elejéről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1543x2023 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella