D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 517-528_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halottak napján
B e s o r o l á s i   c í m : Halottak napján
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Goró Lajos rajza
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 44. sz. (1858. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : halottak napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koszorúzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyertya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halottak napján
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Estére fordulván az idő, Miklóe és Benedek a Duna jegén átjővének. Utjokban,sok mindenféléről beszélgetvén, az idősebb testvér monda : Épen a legjobb időben esik ez a kis mulatság alispán bácsinál. A napokban lettél te is nagykorúvá, s eljött az ideje, hogy átadjuk bátyánknak a levelet, mi édesatyánkról maradt ránk, s mit anyánk haldokló ágyában bízott ránk. Megvallom, kíváncsi vagyok rá, mi lehet e levélben. Nem minden­ napi dolog az illyen. Atyánk mintegy megjövendöli saját halála napját, azután levelet irt, lepecsételé, s átadta örököseinek, hogy ezek azt Gedeon Lőrincz bátyánknakadják. de csak akkor, ha mindketten nagykorúvá lettünk. Bátyánk korábban bekövetkezhető halálának esetére pedig a levelet feltöretlenül a tűzbe kellett volna vetnünk. Hiszed-e, hogy el tudnám találni e levél tartalmát? Kíváncsi volnék rá hallani. Meglásd, hogy igazat mondtam. Atyánk sejtette, hogy halála után bátyánk magára vállalja neveltetésünket, s most e levéllel, mintegy a más világról, megakarja köszönni. Bátyánk megérdemlené : ő mindkettőnknek jótevője; nála nélkül, Isten tudja, mi lett volna belőlünk. Ezalatt Gedeon Lőrincz téns viczispán uram nagyban tevé készületeit a fényes vigalomra. Hü legénye, Ferencz, épen most végzé be ura tisztes haj fonadékának rendezését, s miután az öreg ur arczát és haját rizsporral jól behintette, felvette aranyzsinóros mentéjét, mi ugyan meglehetősen elütött bajusztalan arczának külföldies kifejezésétől. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 44. sz. (1858. október 31.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án tartják, ekkléziológialag a szenvedő Egyház (ecclesia patiens) ünnepe, a Mindenszentek főünnepet követő ünnepnap. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából - általános felekezetektől független - az elhunytakról való megemlékezés napjává. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halottak napja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1763x1203 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet