D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 513-528_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Verbőczy István
B e s o r o l á s i   c í m : Verbőczy István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1460-1541.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 43. sz. (1860. október 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nádor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Werbőczy István (1460-1541)
V I A F I d : 59211461
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személynök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Verbőczy István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 1525-ki rákosi országgyülésen Verbőczy volt az első, ki a király miniszterei s tanácsosai ellen kemény szavakban kikelt, s inditványozá, hogy a rendek Hatvanba gyűljenek össze tanácskozás végett, miután itt a jelenlévő királyi hivatalnokok által minden határozatuk kivitelében gátoltatnak. E gyülésen Verbőczy remek beszédben adá elő a sérelmeket, sőt vádolá a király gyöngeségét. E gyülés eredménye az lőn, hogy a rendek átalános közmegegyezéssel szerződésre léptek, mely szerint ha az uralkodó király férfiutód nélkül haláloznék el, többé soha idegen törzsből fejedelmet nem választanak, hanem az arra érdemes magyar főnemest fogják a magyar trónra ültetni, ki disze, dicsősége legyen a nemzetnek, melyet kormányoz, - boldogitni tudja hazáját. E szerződést a jelenlévő rendek egytől egyig aláirták és pecséteikkel megerősiték. Kötelezvén magukat: hogy kicsitől fogva nagyig, s a nagytól fogva kicsinyig megtartják és másokkal is megtartatják. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 43. sz. (1860. október 21.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Lajos uralkodása első éveiben Werbőczy többnyire külföldön tartózkodott. 1517-ben királyi személynök lett és különböző dalmáciai megbízásokat kapott az országgyűléstől. A török támadások veszedelme mindegyre fenyegetőbbé vált, és ezért Werbőczi Velencében, Rómában, Wormsban, majd Nürnbergben járt, mindenütt a török elleni segély kieszközlése érdekében fáradozott, de küldetése nem járt sikerrel. Nem is járhatott, mert Nyugat-Európa a kibontakozó reformáció által okozott forrongások mellett - épp az itáliai háborúk lázában égett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Werbőczy István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Verbőczy István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 829x939 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet