D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 141-212_pix_oldal_12_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos prot. árvaház Pesten.
B e s o r o l á s i   c í m : Országos prot. árvaház Pesten.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 14. sz. április 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : árvaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekvédelmi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvagondozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szociális intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos prot. árvaház Pesten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Az országos prot. árvaházat, mert arról szólunk, 1859-ben keletkezett, midőn a pesti ref. német egyház néhány lelkes tagja, élükön Bauhofer budai ev. lelkészszel, felhasználva a vallásügyi pátens kiadása s az erre történt visszahatás által támasztott életerős mozgalmat a prot. egyházban, felhivást bocsátott szét országszerte a mindkét felekezetü prot. egyház tagjaihoz, hogy egyesüljenek ezentúl ne csak a közös hit és egyházszervezet alapján, de képezzenek egy összetartó testületet a ker. jótékonyság vállvetett közös gyakorlása által is, nevezetesen állítsanak fel Pesten egy országos árvaházat, melyben az egész ország prot. árvái gondozást s nevelést nyerjenek. Ez eszme, a mily szép és nemes, ép oly merész, s a kivitel ép oly nehéz is volt, tekintetbe véve népünknek vele született egykedvüségét az ily ügyek irányában. De a felhívásnak mégis meglett azon eredménye, hogy az árva ápoló-egylet 1859. május havában megalakultnak nyilvánithatá magát," Forrás: (Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 14. sz. április 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Árvaház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1255x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet