D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 207_280_pix_Oldal_05_Kep_0001b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Közép-Ázsiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Közép-Ázsiából
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 19. sz. május 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fakír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : különleges foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : remeteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ázsia
G e o N a m e s I d : 6255147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fakír
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha kellő fogalmat akarnék nyújtani a tash-kendi hinduk jelleméről, szívesen hasonlítanám őket a zsidókhoz, a pénzszerzésben méltó vetélytársaikhoz irja Wereschagin. De különbség sok van köztök. Veszély idején a zsidó elássa értékes holmiját, aranyát, ezüstjét s ugy elfut, hogy vissza sem néz a hindu pedig rátelepszik pénzes ládájára 8 ott várja be a halált, nyugodtan szíva narghileját. A hindu fakírok (kóborló szentek, kolduló barátok) vakbuzgóságban méltó társai a rongyokkal borított derviseknek, sőt az eszeveszett önkínzás tekintetében még azokon is tul tesznek. Képzelhetetlen az az undorító látvány, melyet egy csapat ilyen rongyos, piszkos hindu zarándok tár az ilyesmihez nem szokott európai utazó elébe arczuk a testök minden része önokozta sebekkel van borítva s szenteskedő kiabálásaikkal éktelen lármát csapva, ezáltal igyekeznek egy-egy utcza-szegleten vagy útszélen a járókelők figyelmét magukra forditani legnagyobb részök álszenteskedők, kik a buzgóság örve alatt pénzt akarnak csikarni a hívőktől önző czéljaikra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 19. sz. május 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fakír
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 588x910 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet