D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 175_270_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tó-széli kocsma
B e s o r o l á s i   c í m : Tó-széli kocsma
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 17. sz. (1877. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vendéglátóipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkohol
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tó-széli kocsma.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tó-széli kocsma. Vig kocsma ez a dal belőle
Kihallszik a tóra, messzire -
Haha! S "a nevető csukához"
Ez a vig kocsma czimere.
Be furcsa czimer ! Azt példázza:
Milyen boldog világ lehet
S mi jól foroghat a kerék ott
Hol még egy csuka is nevet!
Ugy is van! a mosolygó kocsma,
Zöldségbe rejtve félig, áll:
Mint bújócskát játszó gyerek, ki
Rejtekéből kikandikál.
Hogy minél előbb megtalálják
S legyen nevetés és kaczaj ...-
-No nem kell félni, itt is ugy van!
Vasárnaponként mennyi zaj !
A faluból sokan kijárnak,
(A pap is itt költi el sörét.)
Lányok- s legényeket cziczázni
Csak ugy csalogatja a rét.
Vándorlegények, messzi földről,
Batyujokat sarokba vetik
A sok por után a habzó sör
Bezzeg hogy jól esik nekik.
Hogy nézi, két első lábáról,
Hogy nézi őket a szemfüles eb.
A fűben játszó kis gyerekeknek
A tarka macska kedvesebb.
Terepély vén fák árnyékában
Oly bizodalmas jó is e hely.
A lég derült, a tó vidám,
A pázsit illatot lehel!
S hol a halászok kitéritek
Hálóik', hadd száradjanak,
S a partra húzták kis ladikjuk':
Egyszerre megcsobban a hab.
Kis csónak evez át, erre, a tón,
Az verte idébb a habot.
Víg társaság jön a túlsó partról,
Nevetve, dalolva kiszállnak ott.
A városból nyalka diákok. -
Diák, ha szegény is, mindig úr -
Zsebökben apró pénz, szájukban a dal
"Gaudeamus igitur!"
Oh életem tava! engem is
Lágyan rengetve vígy!
Mosolygó zöld fedél alá
Végtére hadd érjek így !
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. április 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rakaszmis: Öreg Duna Csárda (A régi rárói kocsma)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1811x1409 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna