D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 271_306_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A keleti háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Keleti háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A kozákok bevonulása Krajovába (Kis-Oláhországban)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Méaulle
U t ó n é v : Fortuné Louis
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1901?
V I A F I d : 19249590
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 21. sz. (1877. május 27.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kozákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A keleti háboruból:A kozákok bevonulása Krajovába (Kis-Oláhországban).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az aldunai harcztérről még eddig csak ágyuharczokról érkeznek tudósítások az orosz ütegek és a Dunán fölfelé haladó török ágyúnaszádok közt folyik a tüzérségi harcz. Az oroszok óvatosan helyezkednek és gyűjtik össze erejöket a Dunánál, de még eddig nem kisértették meg erőszakolni az átkelést. A török ágyuktól az oláhországi városok közül legtöbbet szenvedett Braila, s ugy innen, mint Gyurgyevóból s a többi dunamenti oláh városból és faluból ismét nyakra főre menekül a lakosság befelé a távolabbi vidékekre. Romániában most a kozák az ur, s az orosz seregnek csak mellékcsapatait képezik a szintén akczióba lépő "független" Románia katonái. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozák kunyhó a Pruth mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1583x866 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna