D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Napóleon herczeg temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Napóleon herczeg temetése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 30. sz. julius 27.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Napóleon Lajos (Franciaország: császári herceg) (1856-1879)
V I A F I d : 283560763
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hulla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hullaszállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zuluföldön: A holttest föltalálása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A talaj lankásan hajlik alá egész egy árokig, mely Ityotyosit köriti, azontúl volt az a zulu falu král a hol a herczeg megállitá s megpihentető kis csapatát, oly magas fűben, mely lehetővé tette, hogy észrevétlenül közelíthesse meg az ellenség. E kral közelében találták meg a herczeg holttestét, hanyatt fekve, egész meztelenül, karját mellére, fejét pedig kissé balra hajlítva. Szája kissé nyitva volt, bal szeme félig lehunyva. Jobb szeme ki volt szúrva. Tizenhét sebet olvastak meg mellén. Hasa zulu szokás szerint föl volt vágva, valamint ama két katonáé is, kik együtt estek el a herczeggel s kiknek tetemeit nem messze tőle találták meg. A herczeg holttestét lepelbe burkolták s lándzsanyelekből hordágyat rögtönözve, karon szállították el az ambulanceig, melyet a táborból magukkal hoztak. Az átszállítás tovább tartott három óránál, délután két órakor jutottak el a táborba, hol a testet a főhadiszállás sátrai egyikébe helyezek. Az orvosok azonnal megvizsgálták s megtévén az intézkedéseket a föloszlás ellen, másnap Petermaritzbourg felé szállították, hová jun. 8-án ért el a holttest." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 30. sz. julius 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Napóleon herczeg halála
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1061x1574 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet