D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0787.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Rákóczy György fejedelem kardja
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Rákóczy György fejedelem kardja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1643
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "6273. 6293. II. Rákóczy György fejedelem kardja. Szablya, keleti forma, erősen görbülő, hegye felé keskenyedő sima pengével, a melynek egyik oldalába pontozott alapon ezüsttel és aranynyal kivert arab körös díszítésben (ta allije) felirat, a másik oldalon: Georg: Rakotzi. II. 1643 és Rákóczynak mint Erdély fejedelmének czímere van aranynyal beverve.
Keresztvasa egyenes s hosszúkás makk alakú gombban végződik s közepén dűlt négyszögalakú. Magyarosan hajlott markolata vésett lombdíszítésű aranyozott ezüsttel borított és a külső oldalon rekeszes foglalványú bordás koralokkal (21 kisebb - 2 hiányzik - s egy nagyobb) ékített. A keresztvas két végén és a markolat végén egy-egy nagyobb korai van dísz gyanánt befoglalva. A hüvely zöld bársonynyal bevont és áttörtmívű aranyozott ezüst foglalványokkal díszített. Minden egyes hüvelypánt bordás koralokkal kirakott.
A 32 ctm. hosszú koptató pánt, és a 18 ctm-res bújtató részben vésett, részben öntött keleti stylü lombdíszítéssel ékített. A keresztbe menő bordák vésettek, az ezek közötti rész áttörtmívű.
Az alsó hordkarika foglalványpántja a külső oldalon a szívpaizsban Rákóczy családi czímerét, a többi mezőben pedig mint Erdély fejedelmének czímerét a székelyek napba szálló sasát s a szászok hét várát ábrázolja domborúan kivésve. A czímer feletti korona apró piros korallokkal kirakott. A csúsztatón szintén a fent leírt czímer van bevésve. Az egész hüvelyen összesen 164 korai van befoglalva.
A penge hossza 78 ctm., szélessége 3 ctm., markolata 10 ctm., keresztvasa 15 ctm. Súlya hüvelyestül 1 kiló 400 gramm."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Richter Aurél: Szablya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1171x2361 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna